Ekspert Alar Noorvee
Alar Noorvee
EKSP00098
KMH juhtekspert
Litsentsid
Jrk Number Kehtib alates Kehtib kuni
1. KMH0098 22.10.2003 22.10.2025

Eksperdiga seotud KMH-d

Nimetus Tegevusvaldkond Piirkond Algatamise kpv Algatamise põhjus Menetluse seis
Nepste V ja VI liivakarjääri kaevandamise loa taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
10.10.2022 Kaalutletud Pooleli
Kobra dolokivikarjääri kaevandamise loa taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
31.10.2017 Kaalutletud Lõpetatud
Uus Kiviõli kaevanduse keskkonnaloa nr L.MK/329491 muutmise taotluse ja Uus Kiviõli II kaevanduse keskkonnaloa nr L.MK/333343 muutmise taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Ida-Viru maakond
09.04.2021 Kohustuslik Pooleli
Sopimetsa IV lubjakivikarjääri keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Jõgeva maakond
18.08.2022 Kohustuslik Pooleli
Kaopalu III kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Lääne maakond
05.06.2019 Kohustuslik Lõpetatud
Kauoja liivakarjääri kaevandamise loa taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
12.12.2018 Kohustuslik Lõpetatud
OÜ Järve Biopuhastus vee erikasutusloa taotluse keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Ida-Viru maakond
28.06.2017 Kaalutletud Pooleli
Nepste liivamaardla Nepste II ja Nepste III liivakarjääride kaevandamise loa taotluste keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
26.01.2018 Kohustuslik Lõpetatud
OÜ Väo Paas"i poolt kavandatava Jägala lubjakivimaardla I ploki ehk Ruu uuringualal leviva ehituslubjakivi kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Harju maakond
08.11.2004 Kohustuslik Lõpetatud
Suur-Sõjamäe piirkonna sademevee ärajuhtimise skeemi variantlahenduste C1 ja C1/B3 keskkonnamõju hindamine Transport ja taristu
Harju maakond
08.02.2008 Kaalutletud Lõpetatud
Rummu lubajakivimaardla Rummu III mäeeraldisel kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Harju maakond
03.01.2012 Kaalutletud Lõpetatud
Haljala veemajandusprojektiga kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Lääne-Viru maakond
17.02.2009 Kaalutletud Lõpetatud
MTÜ Kivilõppe Puhkekeskuse suplusala ja paadikanali projekteerimise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Viljandi maakond
18.12.2012 Kohustuslik Lõpetatud
Sürgavere Põllumajandusühistu keskkonnakompleksloa taotluse keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Viljandi maakond
14.07.2011 Kohustuslik Lõpetatud
Ühinenud Farmid AS Anne veisefarmi rekonstrueerimise ja laiendamise keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Võru maakond
12.06.2013 Kohustuslik Pooleli
Tapa veemajandusprojektiga kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Ida-Viru maakond
23.09.2009 Kaalutletud Lõpetatud
Muuga PM OÜ Muuga Suurfarmi keskkonnakompleksloa taotluse keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Lääne-Viru maakond
14.11.2013 Kohustuslik Lõpetatud
Ecocleaner OÜ jäätmeloa taotluse keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Valga maakond
18.02.2008 Kaalutletud Lõpetatud
Võhandu Põllumajanduse OÜ Palo loomafarmi keskkonnakompleksloa taotluse keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Võru maakond
16.08.2011 Kohustuslik Lõpetatud
Lootvina Pikkjärve korrastamise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Põlva maakond
19.10.2010 Kohustuslik Lõpetatud
Paide linna reoveepuhasti rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Järva maakond
23.05.2011 Kaalutletud Lõpetatud
Rakvere reoveekogumisala veemajandusprojektiga kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Lääne-Viru maakond
25.05.2009 Kaalutletud Lõpetatud
Viira veski paisu rekonstrueerimise ja kalapääsu rajamise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Põlva maakond
30.04.2012 Kohustuslik Lõpetatud
SW Soojus OÜ ohtlike jäätmete käitluslitsentsi taotluse keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Harju maakond
Järva maakond
20.06.2008 Kohustuslik Lõpetatud
Tarbja paisjärve saneerimise ja paisu rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Järva maakond
12.02.2010 Kohustuslik Lõpetatud
Võru maakonnas asuvate Tamula ja Vagula järvedevahelise kanali korrastamise vee erikasutusloa taotluse keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Võru maakond
18.05.2009 Kohustuslik Lõpetatud
Saku mõisapargi tiigi paisule kalapääsu rajamise eelprojekti keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Harju maakond
30.11.2010 Kohustuslik Lõpetatud
Terase peakraavile Tusti mõisapargi paisjärve ja veskipaisu taastamise vee erikasutusloa taotluse keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Viljandi maakond
03.12.2012 Kohustuslik Lõpetatud
OÜ Abja Farmid Kamara veisefarmi laiendamise keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Viljandi maakond
26.08.2014 Kohustuslik Lõpetatud
Triigi Sigala laiendamise keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Harju maakond
25.06.2013 Kohustuslik Lõpetatud
Kurtna paisjärvede (Saku vald) korrastamise eelprojekti keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Harju maakond
18.12.2012 Kohustuslik Lõpetatud
Leevi hüdroelektrijaama rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Põlva maakond
21.02.2014 Kohustuslik Lõpetatud
Kose-Risti liivamaardlas Kose-Risti karjääride korrastamise keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Harju maakond
11.02.2016 Kohustuslik Lõpetatud
Kukruse A-kategooria jäätmehoidla korrastamise keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Ida-Viru maakond
11.12.2014 Kohustuslik Lõpetatud
Kaitseliidu Jõgeva maleva olemasoleva 200 m täisohualaga lahtise Utsali lasketiiru 300 m täisohualaga lahtiseks lasketiiruks arendamise keskkonnamõju hindamine Ehitussektor
Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Jõgeva maakond
22.11.2012 Kohustuslik Lõpetatud
Õnne Piimakarjatalu Osaühingu keskkonnakompleksloa muutmise taotluse keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Jõgeva maakond
18.11.2011 Kohustuslik Lõpetatud
Kobratu liivamaardla Kobratu IV mäeeraldistel kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Tartu maakond
03.10.2011 Kohustuslik Lõpetatud
Kukemetsa maardla Kukemetsa ja Kukemetsa IV kruusakarjääri mäeeraldistel kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Tartu maakond
16.05.2011 Kohustuslik Lõpetatud
MTÜ Emajõe Lodjaselts vee erikasutusloa taotluste keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Tartu maakond
29.10.2008 Kohustuslik Lõpetatud
Tartu Aardlapalu prügila sulgemisprojekti keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Tartu maakond
01.08.2008 Kohustuslik Lõpetatud
Tartu Ülikooli uue keemiahoone keskkonnamõju hindamine Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Tartu maakond
01.02.2006 Kaalutletud Lõpetatud
Vabaduse autosilla rajamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Tartu maakond
22.09.2005 Kohustuslik Lõpetatud

Eksperdiga seotud KSH-d

Nimetus Tegevusvaldkond Piirkond Algatamise kpv Algatamise põhjus Menetluse seis
Verevi järve rannaala detailplaneeringu KSH Tartu maakond
18.06.2018 Kaalutletud Lõpetatud
Karimäe 2 maaüksuse (Kose vald, Tammiku küla) detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Harju maakond
18.12.2006 Kaalutletud Lõpetatud
Virduka Golfiväljaku maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Lääne maakond
16.11.2006 Kohustuslik Lõpetatud
Harjumaal Kuusalu vallas Soorinna külas paiknevate Mõisaääre (35203:001:0124) ja Mäeveeru (35203:001:0123) maaüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Harju maakond
23.03.2006 Kohustuslik Lõpetatud
Saue vallas Jõgisoo külas asuva Sillaotsa 3 maaüksuse (72703:002:0189) detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Harju maakond
13.05.2008 Kaalutletud Lõpetatud
Saesaare Elektrijaama kinnistute ja nende lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Veekasutus
Põlva maakond
02.04.2012 Kohustuslik Pooleli
Kohtla-Järve, Ehitajate tn 128D maa-alal asuva õlijäätmete (ümber)töötlemistehase keskkonnamõju strateegiline hindamine Ida-Viru maakond
11.10.2006 Kohustuslik Lõpetatud
Tapa valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Lääne-Viru maakond
11.10.2007 Kohustuslik Pooleli
Lääne-Virumaal Sõmeru vallas asuva Papiaru lauda (77004:001:0027) maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Lääne-Viru maakond
25.03.2008 Kaalutletud Lõpetatud
Lääne-Virumaal Vihula vallas Kakuvälja külas asuva Kadaka maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Lääne-Viru maakond
10.04.2008 Kaalutletud Lõpetatud
Maardu linnas asuva Rööpa IA (44603:002:0126) kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Harju maakond
06.10.2010 Kaalutletud Lõpetatud
Rakvere linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Lääne-Viru maakond
29.09.2008 Kohustuslik Lõpetatud
Tori valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Pärnu maakond
20.06.2006 Kohustuslik Lõpetatud
Valjala valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Saare maakond
29.05.2007 Kohustuslik Lõpetatud
Vasalemma valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Harju maakond
02.10.2007 Kohustuslik Lõpetatud
Õppe- ja rekreatsioonikeskus Meele Vald väljaarendamise kava keskkonnamõju strateegiline hindamine Harju maakond
30.06.2009 Kohustuslik Lõpetatud
Uus-Kiviõli kaevanduse kaevise lintkonveieri ja teenindustee, kaevise veokonveieri- ja abikallakšahti ja väljapumbatava vee settebasseini maa ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Ida-Viru maakond
17.11.2011 Kaalutletud Lõpetatud
Saku valda kavandatava hipodroomi ja ratsaspordikeskuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Harju maakond
11.03.2010 Kaalutletud Pooleli
Tahkuranna vallas Laadi külas asuva Juhani kinnistu (Laadi suurfarm) detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Pärnu maakond
04.05.2007 Kohustuslik Lõpetatud
Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Hiiu maakond
23.10.2012 Kohustuslik Lõpetatud
Viljandi järve sõudeala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Viljandi maakond
30.10.2014 Kohustuslik Pooleli
Hiiu maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Hiiu maakond
09.08.2013 Kohustuslik Lõpetatud
Ida-Virumaal Alajõe vallas Vasknarva külas asuva Paadisadama kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Veekasutus
Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Ida-Viru maakond
11.03.2015 Kohustuslik Lõpetatud
Elva linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Tartu maakond
28.04.2014 Kohustuslik Lõpetatud
Punane tn 68, 68a, 68b, 70 ja 70a kruntide ning lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Harju maakond
17.10.2012 Kaalutletud Pooleli
Männiliiva tn 6 ja J. Sütiste tee 27a kruntide detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Harju maakond
31.10.2012 Kaalutletud Lõpetatud
Narva linnas asuva Kulgu sadama maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Ida-Viru maakond
05.06.2008 Kohustuslik Lõpetatud
Lydia Koidula 19c kinnistu (51301:011:0006) ja selle lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Ida-Viru maakond
26.05.2010 Kaalutletud Lõpetatud
Tallinna Nõmme linnaosa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Harju maakond
19.09.2007 Kohustuslik Lõpetatud
Mustanina küla Pumbajaamade maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Ida-Viru maakond
26.05.2011 Kohustuslik Lõpetatud
Riigiküla kalmistu jäätmekava keskkonnamõju strateegiline hindamine Ida-Viru maakond
08.04.2010 Kohustuslik Lõpetatud
Tartumaal Luunja vallas Lohkva külas Tarmeko KV OÜ tootmisterritooriumi detailplaneeringu KSH Tartu maakond
14.04.2014 Kaalutletud Pooleli
Põlva valla teemaplaneeringu Himmaste ja Peri külade teede teemaplaneering keskkonnamõju strateegiline hindamine Põlva maakond
13.09.2012 Kohustuslik Lõpetatud
Võrumaa, Võru valla, Koloreino küla, Sossi maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõjustrateegiline hindamine Võru maakond
09.05.2007 Kaalutletud Lõpetatud
Vana-Vesiveski maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Võru maakond
11.03.2009 Kaalutletud Lõpetatud
Antsla valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Võru maakond
16.09.2008 Kohustuslik Lõpetatud
Võrumaal, Võru vallas, Verijärve külas asuva Kirepi Vesiveski I maatüki detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Võru maakond
10.09.2008 Kohustuslik Lõpetatud
Tabivere valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Tartu maakond
18.12.2012 Kohustuslik Lõpetatud
Järva, Jõgeva ja Tartu maakonnaplaneeringute teemaplaneeringu "Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa trassi asukoha täpsustamine km 92,0-183,0" keskkonnamõju strateegiline hindamine Jõgeva maakond
Järva maakond
Tartu maakond
27.04.2009 Kohustuslik Lõpetatud
Põltsamaa valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Jõgeva maakond
19.12.2013 Kohustuslik Pooleli
Unimudila maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Tartu maakond
20.11.2008 Kohustuslik Lõpetatud
Tartumaal Nõo vallas Järiste külas asuvate Terkari (52801:001:0094) ja Lalli (52801:001:0023) kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Tartu maakond
15.11.2007 Kaalutletud Lõpetatud
Võnnu valla üldplaneeringu KSH Tartu maakond
01.11.2007 Kohustuslik Lõpetatud
Konguta valla üldplaneeringu KSH Tartu maakond
14.05.2007 Kohustuslik Lõpetatud
Puhja valla üldplaneeringu KSH Tartu maakond
28.03.2007 Kohustuslik Lõpetatud
Luunja valla üldplaneeringu KSH Tartu maakond
14.09.2006 Kohustuslik Lõpetatud
Kasepõllu maaüksuste (katastri numbrid 43201:002:0037 ja 43201:002:0038) detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Tartu maakond
21.05.2009 Kaalutletud Lõpetatud