Keskkonnamõju hindamiste avalik väljapanek

Veelikse sigala keskkonnamõju hindamise aruande avalikustamine

Anname teada, et avalikustamisel on Kivisalu Capital OÜ Veelikse sigala keskkonnamõjude hindamine KMH aruanne.

KMH aruandega saab tutvuda kuni 26.06.2023:

Kõigil on õigus esitada kirjalikult ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi KMH aruande kohta kuni 26.06.2023 (k.a) otsustaja kontaktide kaudu (vt altpoolt).

KMH aruande avalik arutelu toimub 28.06.2023 kell 17.00 Abja Kultuurimajas (Pärnu mnt. 28, Abja-Paluoja).

Taustainfo:

Arendaja kavandab kompleksloa taotluse kohaselt suurendada ülesseatud tootmisvõimsust Veelikse sigalas 3049 nuumsea võrra. Olemasolev keskkonnakompleksluba KKL/319482 lubab 4115 kohta nuumikutele. Veelikse sigala asub Viljandimaal Mulgi vallas Veelikse külas Alliku sigala katastriüksusel (katastriüksuse tunnus 10501:004:0087). Seafarmi rekonstrueerimistööde käigus lammutatakse üks amortiseerunud sigala ning muid mittevajalikke väljaehitusi ja farmi laiendatakse kahe sigala võrra ning rekonstrueeritakse 3 lauta. Lisaks ehitatakse juurde üks vedelsõnnikuhoidla.

Täpsema info kavandatava tegevuse ja asukoha kohta leiab LINK.

KMH viiakse läbi keskkonnakompleksloa (tegevusloa) andmise üle otsuse tegemiseks, sh loatingimuste määramiseks. KMH käigus hinnatakse kavandatava tegevuse ja selle alternatiivide mõju keskkonnale, tuuakse välja selle olulisus ning võimalikud leevendusmeetmed negatiivse mõju vähendamiseks või vältimiseks. Keskkonnamõju hindab KMH juhtekspert ja eksperdirühm koos arendajaga.

KMH aruanne võtab kokku kavandatava tegevuse ja selle alternatiivsete lahenduste keskkonnamõju hindamise tulemused. Kõigil on õigus osaleda KMH aruande avalikul väljapanekul ja avalikul arutelul, tutvuda KMH aruandega, esitada aruande kohta ettepanekuid, märkusi ja küsimusi ning saada nendele vastuseid. Esitatud ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi analüüsitakse ning asjakohaste märkuste alusel täiendatakse KMH aruannet. Lisainfot KMH protsessi kohta leiab siit.


Kontaktandmed:

  • Otsustaja (keskkonnakompleksloa andja) on Keskkonnaamet, Aleksandri 14, Tartu, 51004, kontaktisik Ivo Ojamäe, tel 505 7438, info@keskkonnaamet.ee.
  • Arendaja on Kivisalu Capital OÜ (aadress Viljandi maakond, Mulgi vald, Veelikse küla, Alliku sigala, 69307), kontaktisik Rünno Patune, e-post: kivisalucapital@gmail.com, tel 5664 0008.
  • Keskkonnamõju hindaja on lisada Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ (aadress Tõnismägi 3A-15, 10119 Tallinn), juhtekspert Toomas Pallo, tel 611 7690, e-post: elle@environment.ee.