Keskkonnamõju hindamiste register (KMH)

Siin on võimalik tutvuda Keskkonnaametis heaks kiidetud või nõuetele vastavaks tunnistatud KMH aruannetega.
Huvipakkuva aruande leiab otsingu abil ja failid on võimalik alla laadida.

Nimetus Tegevusvaldkond Piirkond Algatamise kpv Algatamise põhjus Menetluse seis Arendaja
Olemas
E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Kose-Võõbu (km 40,0-68,0) ja Võõbu-Mäo (km 68,0-85,0) teelõigu eelprojekti koostamise keskkonnamõju hindamine Transport ja taristu
Harju maakond
Järva maakond
01.10.2007 Kohustuslik Lõpetatud Maanteeamet
Olemas
Eastman Specialties AS keskkonnakompleksloa muutmise taotluse keskkonnamõju hindamine Keemiatööstus
Ida-Viru maakond
04.01.2012 Kohustuslik Lõpetatud Eastman Specialties AS
Olemas
Ecocleaner OÜ jäätmeloa taotluse keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Valga maakond
18.02.2008 Kaalutletud Lõpetatud OÜ Ecocleaner
Eesti Energia AS Iru Elektrijaamas jäätmete põletamisel tekkivate tuhkade käitisevälise käitlemise keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Harju maakond
25.04.2011 Kaalutletud Lõpetatud Eesti Energia Aktsiaselts
Olemas
Eesti Maaülikooli Limnoloogiakeskuse muuli rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine Transport ja taristu
Veekasutus
Tartu maakond
15.06.2022 Kohustuslik Pooleli Eesti Maaülikool
Olemas
Eesti Metall OÜ ja Eesti Vanapaber OÜ jäätmeloa taotluste ühendatud keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Harju maakond
05.05.2008 Kaalutletud Lõpetatud Eesti Metall OÜ, Eesti Vanapaber OÜ
Olemas
Eesti Värava ja Praaga kanalite süvendamise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Tartu maakond
21.01.2006 Kohustuslik Lõpetatud Veeteede Amet
Olemas
Elbu VII turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
15.01.2020 Kohustuslik Pooleli aktsiaselts Tootsi Turvas
Olemas
Elbu VI turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
07.06.2019 Kohustuslik Pooleli AS Jiffy Products Estonia
Olemas
Elbu V turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
17.03.2017 Kohustuslik Lõpetatud OÜ Hiiu Turvas
Olemas
Elva jõel Tõravere veski vee-erikasutusloa keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Tartu maakond
02.09.2004 Kaalutletud Lõpetatud FIE Kalev Oras
Olemas
Emajõe-Peipsi veetee sildumisrajatiste keti ettevalmistavad tööd Veekasutus
Tartu maakond
30.05.2006 Kohustuslik Lõpetatud Tartumaa Omavalitsuste Liit
Olemas
Emajõe-Peipsi veetee sildumisrajatiste keti rajamise projekti ettevalmistavad tööd. Mehikoorma sadama rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Põlva maakond
30.05.2006 Kohustuslik Lõpetatud Tartumaa Omavalitsuste Liit
Olemas
Emajõe-Peipsi-Velikaja veetee ettevalmistavad tööd keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Tartu maakond
04.05.2007 Kaalutletud Lõpetatud Tartumaa Omavalitsuste Liit
Olemas
EMG Karjäärid OÜ Valistre II dolokivikarjääri KMH Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
18.04.2023 Kaalutletud Algatatud EMG Karjäärid OÜ
Olemas
Endisel Raadi lennuväljal Eesti Rahva Muuseumi uue hoone rajamisega seotud kinnistutel kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Tartu maakond
11.12.2008 Kohustuslik Lõpetatud Eesti Rahva Muuseumi Ehituse Sihtasutus
Olemas
Endise Paldiski tuumaobjekti tuumareaktorite pikaajalise ohutu hoiustamise tagamiseks tehtavate tööde keskkonnamõju hindamine Kiirgus
Harju maakond
08.12.2003 Kaalutletud Lõpetatud Aktsiaselts A. L. A. R. A.
Olemas
Endise Püssi PPK (praeguse AS Repo Vabrikud) prügila sulgemise keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Ida-Viru maakond
17.02.2018 Kohustuslik Lõpetatud Aktsiaselts REPO VABRIKUD
Olemas
Endise Rakke lubjatehase prügila sulgemiskava keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Lääne-Viru maakond
13.08.2014 Kohustuslik Lõpetatud Nordkalk AS
Olemas
Enefit280-2 põlevkiviõli tootmisseadme rajamise keskkonnamõju hindamine Energeetika ja energiakandjate tootmine
Ida-Viru maakond
06.04.2022 Kaalutletud Lõpetatud Enefit Power AS
Olemas
Enefit Power AS Estonia II põlevkivi kaevandamisloa taotluse keskkonnamõjude hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Ida-Viru maakond
17.12.2019 Kohustuslik Pooleli Enefit Power AS
Olemas
Enefit Power AS-i pürolüüsiõli kergfraktsioonide väärindamise tehase keskkonnamõju hindamine Keemiatööstus
Ida-Viru maakond
02.04.2024 Enne loa taotluse esitamist Algatatud Enefit Power AS
Olemas
Enefit Power AS keskkonnakompleksloa nr L.KKL.IV-172516 muutmise taotluse keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Ida-Viru maakond
17.05.2024 Kohustuslik Algatatud Enefit Power AS
Olemas
Enefit Power AS Sirgala karjääri maavara kaevandamise loa KMIN-074 muutmisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Ida-Viru maakond
04.12.2019 Kohustuslik Pooleli Enefit Power AS
Olemas
ERA Turvas OÜ Illaste turbamaardlasse kavandatava turba kaevandamisega Natura 2000 võrgustiku alale (Konuvere loodusala, Illaste raba) kaasneva eeldatava keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Rapla maakond
02.09.2003 Kaalutletud Lõpetatud ERA Turvas Osaühing
Olemas
ESTLINK II maismaakaabli trassi keskkonnamõju hindamine Energeetika ja energiakandjate tootmine
Ida-Viru maakond
05.06.2008 Kohustuslik Lõpetatud Osaühing Põhivõrk
Olemas
Estonian Cell AS-i haavapuitmassi tehase veevõtu laiendamise keskkonnamõju hindamine Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Lääne-Viru maakond
10.07.2019 Kaalutletud Lõpetatud Aktsiaselts Estonian Cell
Olemas
Genovique Specialties AS benzoflekside tootmise seadme poolt põhjustatava keskkonnamõju hindamine Keemiatööstus
Ida-Viru maakond
16.09.2008 Kohustuslik Lõpetatud GENOVIQUE SPECIALTIES AS
Olemas
Hagudi turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Rapla maakond
01.06.2020 Kohustuslik Lõpetatud ERA Valduse Aktsiaselts
Olemas
Haljala veemajandusprojektiga kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Lääne-Viru maakond
17.02.2009 Kaalutletud Lõpetatud Haljala Vallavalitsus
Olemas
Hansa Biodiesel OÜ poolt rajatava vanarehvide pürolüüsi tehase võimaliku keskkonnamõju hindamine Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Lääne-Viru maakond
10.10.2008 Kaalutletud Lõpetatud Hansa Biodiesel OÜ
Olemas
Harjumaa Anija vald Ülejõe küla Kehra prügila kompleksi (tavajäätmete ja tselluloositootmise tööstusjäätmete ladestusala) sulgemisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Harju maakond
13.09.2011 Kohustuslik Lõpetatud "HORIZON" TSELLULOOSI JA PABERI AKTSIASELTS
Olemas
Harjumaa, Kernu vald, Riigi põhimaantee 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla Kernu ümbersõidu km 37-42 eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamine Transport ja taristu
Harju maakond
30.07.2013 Kaalutletud Lõpetatud Maanteeamet
Olemas
Harju maakonna Nissi valla Sooniste ja Sooniste II turbatootmisalade kuivendamise ja kuivendusvete ärajuhtimisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Harju maakond
15.09.2011 Kohustuslik Lõpetatud Osaühing KEKKILÄ EESTI
Olemas
Harju maakonna Rae valla Rae ja Rae 2 turbatootmisalade kuivendamise ja kuivendusvee ärajuhtimisega Rae-Lagedi peakraavi kaasneva keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Harju maakond
28.12.2012 Kohustuslik Lõpetatud Aktsiaselts AHTOL
Olemas
Harju maakonna Saue valla Ääsmäe turbatootmisala kuivendusvete ärajuhtimisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Harju maakond
12.07.2012 Kohustuslik Lõpetatud AS Jiffy Products Estonia
Olemas
Harjumaal Nissi vallas Ellamaa külas Kalda kruusamaardlas taotletavast mäeeraldisest "Kalda III kruusakarjäär" ja mäeeraldise "Kalda" taotletavast laiendusest kaevandamise keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Harju maakond
12.07.2011 Kohustuslik Lõpetatud aktsiaselts KIIRKANDUR
Olemas
Harjumaa Tallinna linn Pärnu maantee Nõmme eritasandiliste raudteeülesõidukoha eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamine Transport ja taristu
Harju maakond
31.10.2007 Kaalutletud Lõpetatud Tallinna Linnavalitsus
Olemas
Harjumaa Tallinna linn Pärnu maantee Pääsküla eritasandilise raudteeülesõidukoha eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamine Transport ja taristu
Harju maakond
31.10.2007 Kaalutletud Lõpetatud Tallinna Linnavalitsus
Olemas
Harku IV lubjakivikarjääri keskkonnaloa muutmise taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Harju maakond
06.07.2022 Kohustuslik Pooleli Aktsiaselts Harku Karjäär
Eelmine 1 2 3 4 5 6 .. 12 Järgmine lk 2/12-st. Kokku 458 kirjet