Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00916

Paldiski Põhjasadama kaide rajamise keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Veekasutus
PALDISKI SADAMATE AS taotleb vee erikasutusluba Harjumaale Paldiski linna Põhjasadama katastriüksusele (katastritunnus: 58001:001:0270) ja Põhjasadama 2 katastriüksusele (katastritunnus: 58001:002:0323) uute kaide ehitamiseks. Tegevuse käigus kavandatakse akvatooriumi süvendamist ning süvendatud pinnase kaadamist mahus 517 200 m3 ning kaide ehitamisega seoses tahkete ainete uputamist mahus 1 025 000 m3.
Harju maakond
0431 - Lääne-Harju vald, Harju maakond
Määratud, puudutatud 6 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Menetlus nr M-124566

Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Lõpetatud
03.11.2016
Kohustuslik
1.17 - mere ning Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve süvendamine alates pinnase mahust 10 000 kuupmeetrit või muu veekogu süvendamine alates pinnase mahust 500 kuupmeetrit
1.17.1 - merepõhja ning Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve tahkete ainete uputamine alates ainete mahust 10 000 kuupmeetrit, vooluveekogusse tahkete ainete uputamine alates ainete mahust 2000 kuupmeetrit või muusse veekogusse tahkete ainete uputamine alates ainete mahust 500 kuupmeetrit
PALDISKI SADAMATE AS
Keskkonnaamet
Osaühing Corson
Keskkonnaameti Põhja regioon
Paldiski linn, Paldiski Põhjasadam

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Toomas Liiv KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Kalev-August Parksepp KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Nelly Oldekop KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kristin Liiv KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Peeter Vissak KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Mihkel Parksepp KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kerli Liiv KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Tiit Raid KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Paldiski Sadamate AS vee erikasutusloa taotluse raames keskkonnamoj 291 KB Algatamise otsus 03.11.2016 16.08.2022
KMH programm 11 04 2017 1.5 MB Programm 16.08.2022
Lisa 1 Keskkonnaameti KMH algatamine kirjaga 03 11 2016 nr 14 616786 2 335 KB Programm 16.08.2022
Lisa 2 KMH algatamisest teatamine Ametlikud Teadaanded 10 11 2016 ja menetlusosalistele 09 11 2016 315 KB Programm 16.08.2022
Lisa 4 Keskkonnaameti seisukoht 15 02 2017 KMH programmi kohta 455 KB Programm 16.08.2022
Lisa 5 Keskkonnaameti seisukoha ettepanekutega arvestamine KSH programmis ja aruandes 25 KB Programm 16.08.2022
Lisa 6 AT Harju Elu 17 03 2017 ja menetluses osalejatele 16 03 2017 saadetud KMH programmi avalikustamise teade 758 KB Programm 16.08.2022
Lisa 7 Terviseameti 29 03 2017 kiri KMH programmi kohta ja arendaja vastuskiri 1.9 MB Programm 16.08.2022
Lisa 8 Korteriuhistu Peetri 28 kiri 01 04 2014 KMH programmi avalikustamisel ja arendaja vastuskiri 919 KB Programm 16.08.2022
Paldiski Pohjasadama kaide rajamise keskkonnamoju hindamise program 411 KB Programmi otsus 09.05.2017 16.08.2022
KMH aruanne 3.1 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 2 Keskkonnaamet 09 05 2017 KMH programmi nouetele vastavaks tunnistamine 609 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 3 AT 17 05 2017 KMH programmi nouetele vastavaks tunnistamise teade 13 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 5 Valjavote kinnitamata Pakri HA ja MKA mereosa KKK 2011 2020 111 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 6 Natura elupaigatuubid Pakri loodusalal EELIS 30 06 2014 1009 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 7 OU Rei Geotehnika too nr 3188 12 2.0 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 8 Matemaatilise modellerimise joonised 1 10 4.1 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 9 Kaadamisala matemaatilise modelleerimise joonised 720 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 10 Multimodaalne lastimisala 2 etapp 1.6 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 11 Lastimisalade A ja B loiked 141 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 12 Pakri loodusalal kaitstavad elupaigatuubid 96 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 13 Akukon 170703 1 Muratasemete hindamine 1.2 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 14 Keskkonnaameti 01 11 2017 seisukoht ja ettepanekud KMH aruande taiendamiseks 541 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 15 Keskkonnaameti 01 11 2017 seisukoha ettepanekutega arvestamine KMH aruandes 30 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 16 Kaadamisala joonisel 01 uus kaadamisala 3.8 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 17 Paldiski Pohjasadama kaide rajamise KMH mereelustiku ja linnustiku kasitlev eksperthinnanguuring P Vissak 2017 202 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 18 Keskkonnaameti 01 12 2017 ettepanekud KMH aruande taiendamiseks 402 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 19 Keskkonnaameti 01 12 2017 ettepanekutega arvestamine KMH aruande taiendamisel 13 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 20 KMH aruande avalikustamise tade AT 13 12 2017 Harju Elu 15 12 2017 ja menetluses osalejatele 12 12 2017 2.9 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 21 Veeteede Ameti 08 01 2018 kiri KMH aruande kohta ja arendaja vastuskiri 11 01 2018 254 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 22 Keskkonnaameti ettepanekud 09 01 2018 KMH aruande taiendamiseks 354 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 23 KMH aruande 09 01 2018 avaliku arutelu protokoll ja osalenute nimekiri 428 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 24 KMH aruande avalikustamisel kirjalikult esitatud ettepanekutega arvestamine KMH aruande taiendamisel 10 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 25 631 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 26 Hudrograafiline moodistamine sept 2014 Paldiski kaadamisalal Too nr M14061 Meremoodukeskus OU 752 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 28 Muinsuskaitseameti 08 03 2018 KMH aruande kooskolastamine 200 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 4 Valjavotted Pakri MKA ja HA KKK 2007 2016 512 KB Aruanne 16.08.2022
Paldiski Pohjasadama kaide rajamise keskk 356 KB Aruande otsus 29.03.2018 16.08.2022