Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01110

Suurepsi kruusamaardlasse kavandatava Suurepsi liivakarjääri rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) on riigiasutus, mis tegeleb Eesti riigimetsa hoidmise, kasvatamise ja majandamisega. Stabiilse metsamajandamise tagamiseks Hiiumaal taotleb RMK maavara kaevandamise luba Suurepsi liivakarjääris. Materjali on kavas hakata kasutama peamiselt metsateede ehituseks ja remondiks. Taotletava mäeeraldise asukoht on selleks soodne, ligipääsuks vajalik teedevõrk on olemas. Kaevandamiseks taotletava mäeeraldise maavarad on ehitusliiv, ehituskruus ja täiteliiv.
Hiiu maakond
0205 - Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Määratud, puudutatud 1 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
17.11.2010
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
1.35 - käesoleva lõike punktides 1–34.1 nimetatud tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine, kui tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine vastab käesolevas lõikes sätestatud võimalikele künnistele
Riigimetsa Majandamise Keskus
Keskkonnaamet
OÜ Inseneribüroo STEIGER
Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioon
Suurepsi liivakarjääris on planeeritud kaevandada traditsioonilisel aukkaevandamise viisil. Enne mäetööde alustamist tuleb kaevandatav ala ette valmistada. Ettevalmistustööd sisaldavad tehnilise infrastruktuuri rajamist, metsa raadamist ja katendi koorimist. Kasuliku kihi kaevandamine toimuks ekskavaatori või kopplaaduriga. Kaevandatud materjali on võimalik töödelda vajaliku tükisuurusega killustikuks või sõelutud liivaks mobiilses purustus-sorteerimissõlmes või jätta looduslikku olekusse. Seejärel saab valmistoodangut transportida tarbijani kasutades kallurautosid.

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Arvi Toomik KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Jah Jah Jah
Jan Johanson KMH juhtekspert
Jah Jah Ei
Aadu Niidas KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Martin Kaljuste KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Sander Kahk KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Eike Simmer KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
HLS 6 7 27253 3 17112010 374291 244 KB Algatamise otsus 17.11.2010 16.08.2022
KMH programm Suurepsi 235 KB Programm 16.08.2022
KMH programmi heakskiit 268 KB Programmi otsus 26.04.2011 16.08.2022
KMH aruanne Suurepsi liivakarjaar kinnitamiseks taiendatu 804 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 1 Maavara kaevandamise loa taotlus 2.6 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 2 Kaevandamisloa taotlemisteade 40 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 3 KMH algatamise otsus 30 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 4 KMH algatamise teade 41 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 5 KMH programmi avalikustamise teade 42 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 7 KMH programm 259 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 8 KMH programmi heakskiitmise otsus 35 KB Aruanne 16.08.2022
Joonised 14.6 MB Aruanne 16.08.2022
HLS 6 7 10049 21 11042012 762286 310 KB Aruande otsus 11.04.2012 16.08.2022