Keskkonnamõjude hindamine nr KMH02315

Porissaare turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Osaühing Laaniku esitas 08.09.2014 Keskkonnaametile maavara kaevandamise loa taotluse Porissaare turbatootmisalale. Porissaare turbatootmisala asub Järva maakonnas Imavere vallas Taadikvere külas riigile kuuluval kinnistul Türi metskond 165 (katastritunnus 23401:003:0174), mille valitsejaks on Keskkonnaministeerium ning volitatud asutuseks on Riigimetsa Majandamise Keskus. Porissaare turbatootmisala mäeeraldis paikneb kohaliku tähtsusega Porissaare turbamaardlas (registrikaardi nr 0347). Mäeeraldise pindala on 115,84 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 162,21 ha. Vähelagunenud turba kaevandatav varu on 258 tuh t ning hästilagunenud turba kaevandatav varu on 379 tuh t. Kaevandamise maksimaalselt lubatud aastamääraks taotletakse 24 tuh t ning loa kehtivusajaks 30 aastat. Maavara kasutusaladeks on põllumajandus ja energeetika.
Järva maakond
0255 - Järva vald, Järva maakond
Määratud, puudutatud 1 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
12.01.2015
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
OÜ Laaniku
Keskkonnaamet
OÜ Inseneribüroo STEIGER
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Taadikvere küla Seotud menetlusega nr M-107863.

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Aadu Niidas KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Martin Kaljuste KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Raili Kukk KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Marge Uppin KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
HJR 10 5 19471 7 12012015 1406657 292 KB Algatamise otsus 12.01.2015 16.08.2022
Porissaare turbatootmisala KMH programm 27 07 2015 998 KB Programm 16.08.2022
Lisa 2 Keskkonnaameti 17 07 2015 a kiri koos vastuskirjaga 508 KB Programm 16.08.2022
HJR 6 7 14930 7 28082015 1562953 49 KB Programmi otsus 28.08.2015 16.08.2022
Porissaare turbatootmisala KMH aruanne heakskiitmiseks 11 11 2015 4.3 MB Aruanne 16.08.2022
HJR 6 7 15 14930 15 14122015 1639125 47 KB Aruande otsus 14.12.2015 16.08.2022