Keskkonnamõjude hindamine nr KMH02211

Kogula II lubjakivikarjääri avamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Taotletav Kogula II lubjakivikarjääri mäeeralis asub Saare maakonnas Kärla vallas kohaliku tähtsusega Kogula lubjakivimaardla lääne osas. Kavandatava tegevuse eesmärk on varustada ettevõtet vajaliku toormega Saare maakonnas. Kaevandatavast materjalist valmistatakse ehituskillustiku, mida realiseeritakse peamiselt Kuressaare linna ja selle lähiümbruse kergliiklusteede ehitamisel ja hooldamisel ning üldehitustöödel. Taotletava mäeeraldise ja selle teenindusmaa pindala on 8,14 ha. Loaga taotletav ehituslubjakivi varu on 542 tuh m3, millest kaevandatava osa moodustab 534 tuh m3. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 30 tuh m3 ja loa kehtivusajaks 20 aastat.
Saare maakond
0714 - Saaremaa vald, Saare maakond
Määratud, puudutatud 6 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
20.01.2011
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
1.35 - käesoleva lõike punktides 1–34.1 nimetatud tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine, kui tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine vastab käesolevas lõikes sätestatud võimalikele künnistele
osaühing MOREEN
Keskkonnaamet
OÜ Inseneribüroo STEIGER
Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioon
Arandi küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Jan Johanson KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Arvi Toomik KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Martin Kaljuste KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Eike Simmer KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Moreen OY Kogula II KMH algatamine odt 112 KB Algatamise otsus 20.01.2011 16.08.2022
Kogula II lubjakivikarj22ri avamise ja t66tamisega kaasneva KMH programm 680 KB Programm 16.08.2022
protokoll 28022011 79 KB Programm 16.08.2022
Kogula II KMH programmi heakskiitmine odt 219 KB Programmi otsus 09.03.2011 16.08.2022
Kogula II KMH aruanne 5.4 MB Aruanne 16.08.2022
Kogula II KMH aruande heakskiitmine 402 KB Aruande otsus 13.07.2011 16.08.2022