Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01712

Taotletavas Tabina IV liivakarjääris kavandatava tegevusega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Tehnoloogilise liiva, ehitusliiva ja täiteliiva kaevandamine Võrumaal Vastseliina vallas Imara-Tabina liivamaardla Tabina IV liivakarjääris. Mäeeraldis paikneb Misso metskond 3 (katastritunnus 87401:001:0024) kinnistul.
Võru maakond
0917 - Võru vald, Võru maakond
Määratud, puudutatud 5 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus nr M-109850

Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Lõpetatud
Aulis Saarnits
17.08.2012
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
1.35 - käesoleva lõike punktides 1–34.1 nimetatud tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine, kui tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine vastab käesolevas lõikes sätestatud võimalikele künnistele
O-I Production Estonia AS
Keskkonnaamet
OÜ Viru Mäebüroo
Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon
Sutte küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Jan Johanson KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Johannes Viru KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Janet Roosimägi KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Tõnis Kattel KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
PVV 10 5 3601 3 17082012 846264 500 KB Algatamise otsus 17.08.2012 16.08.2022
KMH programm Tabina IV 560 KB Programm 16.08.2022
PVV 6 7 3601 8 27112012 915670 842 KB Programmi otsus 27.11.2012 16.08.2022
KMH aruanne TabinaIV 2.1 MB Aruanne 16.08.2022
LISA 1 Maavara kaevandamisloa taotlus 6.4 MB Aruanne 16.08.2022
LISA 2 KMH algatamise otsus 190 KB Aruanne 16.08.2022
LISA 3 KMH programmi heakskiitmise otsus 192 KB Aruanne 16.08.2022
LISA 4 Heakskiidetud KMH programm 577 KB Aruanne 16.08.2022
PVV 6 7 3601 14 02042013 1001925 845 KB Aruande otsus 02.04.2013 16.08.2022