Keskkonnamõjude hindamine nr KMH02512

Rummu lubajakivimaardla Rummu III mäeeraldisel kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
OÜ Erksaar esitas 19.04.2011 Keskkonnaametile taotluse maavara kaevandamise loa saamiseks Harju maakonnas, Vasalemma vallas, Lemmaru külas asuvale kohaliku tähtsusega Rummu lubjakivimaardlas paiknevale Rummu III mäeeraldisele. Rummu III mäeeraldis paikneb Rummu karjääri kinnistu (katastritunnus 86801:001:0752, kogupindala 17.08 ha) põhjaosas, mille sihtotstarbeks on Maa-ameti andmetel (2014) määratud 100% mäetööstusmaa. Taotletava mäeeraldise teenindusmaa pindala on 17,07 ha, sh mäeeraldise pindala 9,12 ha. Tehnoloogilist lubjakivi planeeritakse kasutada tehnoloogilise toormena ning ehituslubjakivi killustiku ja ehituskivina. Kaevandamise keskmiseks aastamääraks planeeritakse 75 tuh m3 ning loa kehtivusajaks 10 aastat.
Harju maakond
0431 - Lääne-Harju vald, Harju maakond
Määratud, puudutatud 6 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
03.01.2012
Kaalutletud
2.2 - maavara kaevandamine, kaevise rikastamine või kaevandatud maa korrastamine
OÜ ERKSAAR
Keskkonnaamet
Osaühing Alkranel
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Rummu alevik

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Elar Põldvere KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Alar Noorvee KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Tanel Esperk KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Arvo Tuvikene KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
HJR 6 7 21977 8 14112012 906613 293 KB Programmi otsus 14.11.2012 16.08.2022
Rummu lubjakivi karjaari KMH aruanne 27 03 14 alkranel 7.2 MB Aruanne 16.08.2022
HJR 6 7 21977 18 06052014 1251951 333 KB Aruande otsus 06.05.2014 16.08.2022