Keskkonnamõjude hindamine nr KMH03509

Läänemaa Hanila valla Pivarootsi küla Rannaääre kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Veekasutus
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Rannaääre kinnistu (19502:001:0211 - 20,3 ha) kolmeks jagamine ja kahe elamumaa sihtotstarbega katastriüksuse (Ranna ja Ääre) moodustamine. Ranna krundile planeeritakse ehitusõiguse määramine olmehoonele, saunale ja kuurile, Ääre krundile elamu ja kuuri ehitamiseks. Ranna krundil tehakse ettepanek antud detailplaneeringuga ehituskeeluvööndi vähendamiseks. Rannaääre krundile on hoonete elektrienergiaga varustamiseks planeeritud paigaldada 1 kW tuulegeneraator ja rajada 2 paadilautrit, sealjuures kinnistu läänepoolses abajas lautrikoha puhastamine mudast ja pilliroost. Detailplaneeringu koostamise vajadus tekkis kinnistu omaniku soovist arendada 20,3 ha kinnistul eeltoodud eesmärkides esitatud tegevusi. Kuna kinnistu asub Väinamere hoiualal ja vastavalt KeHJS § 29 tuleb siin lähtuda Natura 2000 võrgustiku ala mõjutava tegevuse keskkonnamõju hindamise erisusest - keskkonnamõju hindamisel peab eelkõige arvestama ala kaitse-eesmärki.
Lääne maakond
0430 - Lääneranna vald, Pärnu maakond
Määratud, puudutatud 4 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
22.05.2009
Kaalutletud
2.18 - vee erikasutus
Aktsiaselts Susi
Hanila Vallavalitsus
Osaühing Corson
Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioon
Pivarootsi küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Toomas Liiv KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Uno Liiv KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Tatjana Tihhomirova KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Peeter Vissak KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Marilis Saul KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Merike Viigisalu KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kalev-August Parksepp KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH algatamine 2.1 MB Algatamise otsus 22.05.2009 16.08.2022
Programm 6.1 MB Programm 16.08.2022
Lisa 1 1.5 MB Programm 16.08.2022
Lisad 14 15 8.5 MB Programm 16.08.2022
KMH programmi heakskiitmine 235 KB Programmi otsus 24.04.2010 16.08.2022
Rannaaare KMH aruanne 03 11 2.2 MB Aruanne 16.08.2022
HLS 6 7 15169 17 07122010 385355 248 KB Aruande otsus 07.12.2010 16.08.2022