Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00119

Laiküla III turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Vastavalt maavara kaevandamise loa taotlusele on Laiküla III turbatootmisala mäeeraldise pindala 139,67 ha, koos teenindusmaaga 162,19 ha. Mäeeraldise piires tuleb eemaldada taimestik ja katend ning rajada kuivenduskraavide ja teede võrgustik, osaliselt saab kasutada praegu kaevandatavate mäeeraldiste (Laiküla, Laiküla II) teedevõrgustikku ja kuivenduskraave. Eemaldatud sugekiht ladustatakse koos turbalasundist eemaldatud kändudega mäeeraldise teenindusmaale. Laiküla III mäeeraldiseks taotletakse maavara kaevandamise luba, et ammendada Laiküla turbamaardla, kus lähiaastail ammendatakse ja korrastatakse 314,07 ha suurune Laiküla mäeeraldis. Laiküla III mäeeraldise kasutuselevõtt võimaldab tagada arendajale järgnevateks paariks kümnendiks kaevandatava turba varu ja kaevandamisest ja kuivendamisest mõjutatud turbamaardla ammendumise ja korrastamise. Kavandatava tegevuse käigus on planeeritud maksimaalseks kaevandamise mahuks 18 tuh t aastas. Kaevandatud maavara plaanitakse kasutada välisnõudluse rahuldamiseks aiandusturba ja väetisesegude valmistamisel ning vähemal määral kütteturbana realiseerimisel.
Lääne maakond
0441 - Lääne-Nigula vald, Lääne maakond
Määratud, puudutatud 22 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Menetlus nr M-111989

Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Lõpetatud
11.04.2019
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
Aktsiaselts Torf
Keskkonnaamet
OÜ Inseneribüroo STEIGER
Laiküla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Aadu Niidas KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Anna-Helena Purre KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Marge Uppin KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Priit Kallaste KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Üllar Rammul KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Laikula III KMH algatamine 287 KB Algatamise otsus 11.04.2019 16.08.2022
Laikula KMH programm heakskiitmisele 8.9 MB Programm 16.08.2022
Laikula III KMH programmi otsus 457 KB Programmi otsus 27.08.2019 16.08.2022
Laikula III KMH aruanne heakskiitmisele 13 07 2020 32.5 MB Aruanne 16.08.2022
Laikula III KMHA otsus 324 KB Aruande otsus 25.09.2020 16.08.2022