Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01117

Lundi paisu veeloa taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus pooleli
Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Veeloa taotlemise eesmärgiks on jätkata Jõelähtme jõe senist paisutust Lundi paisul. Paisutamisel moodustuva paisjärve kasutus on rekreatiivse iseloomuga – veekogu kaldale on rajatud eramute puhkealad. Taotletav paisutustase normaaltingimustes on ca 2,5 m (normaalpaisutustaseme abs 25.88 m ja alavee taseme abs 23.37 m paisu all vahe) looduslikust tasemest Lundi paisul. Selleks on vajalik veeluba, mis määrab kindlaks lubatud paisutustingimused. Lundi paisul on varem olnud vee-erikasutusluba nr HR-343 (väljastatud 27.04.2000). Hetkel paisutamiseks nõutav veeluba puudub.
Harju maakond
0245 - Jõelähtme vald, Harju maakond
Määratud, puudutatud 12 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
03.08.2017
Kaalutletud
2.22 - muu tegevus, mis võib kaasa tuua olulise keskkonnamõju
Navigor OÜ
Keskkonnaamet
LEMMA OÜ
Koogi küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Piret Toonpere KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Mihkel Vaarik KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Kaisa Aadna KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Martin Kesler KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Keskkonnamoju hindamise algatamine Navigor OU vee erikasutusloa taotlusele Joelahtme joe paisutamiseks Lundi paisul 458 KB Algatamise otsus 03.08.2017 16.08.2022
KMH programm lisadeta 761 KB Programm 16.08.2022
Lundi paisu veeloa taotluse keskkonnamoju hindamise programmi nouetele vastavaks tunnistamine 420 KB Programmi otsus 04.08.2020 16.08.2022