Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00721

Enefit Power AS Sirgala karjääri maavara kaevandamise loa KMIN-074 muutmisega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus pooleli
Kaevandamine ja geoloogia
Kavandatava tegevuse eesmärk on Enefit Power AS kaevandamisloa KMIN-074 muutmine ja pikendamine selliselt, et mäeeraldisest arvatakse välja Sirgala kaevevälja passiivse tarbevaru plokk 19 ning mäeeraldist laiendatakse Permisküla uuringuvälja aktiivse tarbevaru ploki 1 võrra Uusnova lahustükile (583,91 ha). Loa pikendamist taotletakse 30. a võrra loa andmisest. Luba taotletakse põlevkivi kaevandamiseks energeetika ja põlevkivitööstuse tarbeks (kütte- ja põlevkiviõli). Sirgala karjäär asub Eesti põlevkivimaardla idaosas, Narva jõe läänekaldal IdaViru maakonnas Toila ja Alutaguse valla ning Narva-Jõesuu linna territooriumil. Taotletav Uusnova lahustükk paikneb Ida-Viru maakonnas Alutaguse vallas.
Ida-Viru maakond
0130 - Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Määratud, puudutatud 189 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus nr M-109155

Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Menetlemisel
Kaidi Karro
04.12.2019
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
Enefit Power AS (10579981)
Keskkonnaamet
OÜ Hendrikson & Ko (10269950)
Toila linn, Alutaguse vald, Narva Jõesuu linna

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Krista Lahtvee KMH juhtekspert
Jah Ei Ei
Kadri Auväärt KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Katrin Erg KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Tõnis Kattel KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Kaile Eschbaum KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Veiko Kärbla KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Marek Bamberg KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Sirgala karjaari maavara kaevandamise loa nr KMIN 074 muutmise taotluse menetlusse votmisest ja keskkonnamoju hindamise algatamisest teavitamine 322 KB Algatamise otsus 04.12.2019 16.08.2022
2021 11 05 Sirgala kaevanduse KMH programm NVT 1 3.3 MB Programm 16.08.2022
Enefit Power AS Sirgala karjaari maavara kaevandamise loa KMIN 074 muutmisega kaasneva keskkonnamoju hindamise keskkonnamoju hindamise programmi nouetele vastavaks tunnistamine 327 KB Programmi otsus 10.12.2021 16.08.2022