Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00522

Eesti Maaülikooli Limnoloogiakeskuse muuli rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine
Menetlus algatatud
Transport ja taristu
Veekasutus
Eesti Maaülikool (registrikood: 74001086) taotleb keskkonnaluba Võrtsjärves (VEE2083800) asuva Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja Keskkonnainstituudi Limnoloogiakeskuse aluste sildumiskoha muuli rekonstrueerimiseks Võrtsjärve tahkete ainete uputamiseks mahus üle 500 m³ Limnoloogia tee 1 kinnistul (registriosa nr 2704204; katastritunnus 66601:007:0014). Tahkete ainete uputamine üle 500 m³ on olulise keskkonnamõjuga tegevus (keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 6 lõike 1 punkt 171). KMH algatati keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisel (KeHJS § 11 lg 3). Limnoloogiakeskuse muuli rekonstrueerimise ehitusprojekt hõlmab: olemasoleva muuli ristlõike korrigeerimist, muuli betoonkatte uuendamist muuli, pikendamist 20 m võrra ning muuliga kokku integreeritud uue statsionaarse sildumiskai ehitamist.
Tartu maakond
0171 - Elva vald, Tartu maakond
Määratud, puudutatud 2 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus nr M-120145

Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Menetlemisel
Marko Petrov
15.06.2022
Kohustuslik
1.17 - mere ning Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve süvendamine alates pinnase mahust 10 000 kuupmeetrit või muu veekogu süvendamine alates pinnase mahust 500 kuupmeetrit
1.17.1 - merepõhja ning Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve tahkete ainete uputamine alates ainete mahust 10 000 kuupmeetrit, vooluveekogusse tahkete ainete uputamine alates ainete mahust 2000 kuupmeetrit või muusse veekogusse tahkete ainete uputamine alates ainete mahust 500 kuupmeetrit
Eesti Maaülikool (74001086)
Keskkonnaamet (70008658)

Juhtekspert ja eksperdirühm

Ekspertrühma ei ole sisestatud

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Eesti Maaülikool keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmine ja keskkonnamõju hindamise algatamine 131 KB Algatamise otsus 15.06.2022 29.09.2022