Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00722

Sopimetsa IV lubjakivikarjääri keskkonnamõju hindamine
Menetlus algatatud
Kaevandamine ja geoloogia
Taotletav Sopimetsa IV lubjakivikarjäär asub Jõgeva maakonnas Põltsamaa vallas Nurga külas riigile kuuluval katastriüksusel Põltsamaa metskond 9 (registriosa nr 14100850, katastritunnus 57301:001:0820). Riigivaravalitseja on Keskkonnaministeerium ning volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus. Taotletava mäeeraldise pindala on 38,16 ha ja selle teenindusmaa pindala on 59,83 ha. Taotletava mäeeraldisega seotud ehituslubjakivi 13 ploki aktiivne tarbevaru on 2917 tuhat m³, millest kaevandatav on 2534 tuhat m³. Keskkonnaluba taotletakse 30 aastaks. Lisaks taotletakse keskkonnaluba jäätmete (betoon, tellised, bituuminitaolised segud, kivid ja pinnas) taaskasutamiseks (täitematerjalide tootmine, R5m), taaskasutamisele eelnevaks sortimiseks (R12s) ja ladustamiseks (R13). Taotletav Sopimetsa IV lubjakivikarjäär vajab keskkonnaluba saasteainete paiksetest heiteallikatest välisõhku väljutamiseks keskkonnaministri 14.12.2016 määruse nr 67 „Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba“ (edaspidi määrus nr 67) § 2 alusel, mis sätestab, et õhusaasteluba on nõutav, kui käitise kõikidest ühel tootmisterritooriumil asuvatest heiteallikatest väljutatakse saasteaineid koguses, mis ületab määruse nr 67 lisas nimetatud künniskogust. Ettevõtte heiteallikatest väljutatakse tahkeid osakesi üle 1 tonni aastas ja lämmastikdioksiidi üle 0,3 tonni aastas.
Jõgeva maakond
0618 - Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Määratud, puudutatud 1 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus nr M-120217

Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Menetlemisel
Kerstin-Acta Kerner
18.08.2022
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
AS TREV-2 Grupp (10047362)
Keskkonnaamet (70008658)
Osaühing Alkranel (10607878)
(osales programmi koostamisel)

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Alar Noorvee KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Ei
Elar Põldvere KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Ei
Tanel Esperk KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Ei Jah Ei
Kersti Kuum KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Indrek Tamberg KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
DM 120217 5.pdf 139 KB Algatamise otsus 18.08.2022 03.10.2022
Sopimetsa KMH programm Avalikustamiseks lisadega 7.3 MB Programm 14.06.2023
Sopimetsa IV lubjakivikarjaari keskkonnamoju hindamise programmi nouetele vastavaks tunnistamine 327 KB Programmi otsus 14.06.2023 15.06.2023