Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01022

Harku VII lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus pooleli
Kaevandamine ja geoloogia
AS Harku Karjäär taotleb maavara kaevandamise luba Harku lubjakivimaardlas (registrikaart 0161) kõrgemargilise ehituslubjakivi kaevandamiseks aktiivse tarbevaru ploki 12 piires ehk Harku VII mäeeraldises (Joonis 1). Taotletav mäeeraldis asub Harjumaal, Saue vallas, Vatsla külas. Karjääri pindala on 26,90 ha ja selle teenindusmaa pindala on 27,63 ha. Taotletava mäeeraldisega seotud ehituslubjakivi aktiivne tarbevaru on 2 936 000 m³, millest kaevandatav on 2 904 000 m³. Kaevandamisluba taotletakse 30 aastaks keskmise aastatoodangu mahuga 100 000 m³. Maksimaalne kaevandamismaht on 200 000 m³/a. Ettevõte soovib taotletavast mäeeraldisest saadavast materjalist toota kõrge kvaliteediga lubjakivi killustikku.
Harju maakond
0725 - Saue vald, Harju maakond
Määratud, puudutatud 1 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus nr M-114919

Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Menetlemisel
Marin Varblane
11.05.2022
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
Aktsiaselts Harku Karjäär (10478760)
Keskkonnaamet (70008658)
Maves OÜ (10097377)
(osales programmi koostamisel)
Keskkonnaamet

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Karl Kupits KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Ei
Tuuli Vreimann KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Harku VII lubjakivikarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmine ja keskkonnamõju hindamise algatamine 138 KB Algatamise otsus 11.05.2022 17.10.2022
Harku VII lubjakivikarjaari KMH programmi avaliku valjapaneku ja avaliku arutelu teade 157 KB Täiendavad materjalid 22.08.2023 22.08.2023