Keskkonnamõjude hindamine nr KMH03513

Kalkahju dolokivikarjääri kaevandamisloa taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus algatatud
Kaevandamine ja geoloogia
Mäeeraldise teenindusmaa suurus 101,89 ha ja mäeeraldise pindala 77,60 ha; ehitusdolokivi aktiivne tarbevaru 4 054 tuhat m3, kaevandatav varu 3 836 tuhat m3, kaevandamise keskmine aastamäär 160 tuhat m3; loa kehtivusaeg 25 aastat; maavara kasutusalad tsiviil- ja teedeehitus.
Võru maakond
0698 - Rõuge vald, Võru maakond
Määratud, puudutatud 3 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus nr M-112829

Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Menetlemisel
Aare Mark
30.08.2013
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
Aigren Kaevandus OÜ (12173496)
Keskkonnaamet (70008658)
Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ (10705517)
(osales programmi koostamisel)
Keskkonnaministeerium
Riigipiiriülene KMH

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Toomas Pallo KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Ei

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
PVV 10 5 19212 3 30082013 1098247 104 KB Algatamise otsus 30.08.2013 20.10.2022
Kalkahju karj22ri KMH programm 140214 1 1.9 MB Programm 14.04.2014 20.10.2022