Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01522

Vasalemma karjääri keskkonnaloa nr KMIN-032 muutmise taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus algatatud
Kaevandamine ja geoloogia
AS Nordkalk esitas 13.08.2021 Keskkonnaametile taotluse keskkonnaloa pikendamiseks Vasalemma karjääri mäeeraldisel. Taotletav Vasalemma karjäär asub Harju maakonnas Lääne-Harju vallas Lemmaru külas riigile kuuluval kinnistul Vasalemma karjäär (katastritunnus 86801:001:0062). Taotletava Vasalemma karjääri mäeeraldise pindala on 344,09 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 348,48 ha. Seisuga 30.06.2021 on Vasalemma karjääri mäeeraldisega seotud madalamargilise ehituslubjakivi aktiivse tarbevaru kogus on 12 372,68 tuh m3, millest kaevandatav varu on 12 372,67 tuh m 3. Ettevõte taotleb keskkonnaloa muutmist seoses maavara kaevandamise, põhjavee võtmiseks rohkem kui 10 m3 ööpäevas ja karjäärivee juhtimiseks suublasse, jäätmete tekitamiseks maavara kaevandamisel või rikastamisel ja jäätmete taaskasutamiseks (ladustamine R13). Taotlusega soovitakse keskkonnaluba ainult pikendada 30 aasta võrra. Kaevandatud maa plaanitakse korrastada tehisveekoguks.
Harju maakond
0431 - Lääne-Harju vald, Harju maakond
Määratud, puudutatud 35 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus nr M-116757

Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Menetlemisel
Egert Kärt
27.06.2022
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
1.35 - käesoleva lõike punktides 1–34.1 nimetatud tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine, kui tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine vastab käesolevas lõikes sätestatud võimalikele künnistele
AS Nordkalk (10656606)
Nordkalk AS (10656606)
Keskkonnaamet (70008658)
Maves OÜ (10097377)

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Karl Kupits KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Ei
Tuuli Vreimann KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Marko Kaasik KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Ingrid Leemet KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Arto Pello KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Margus Voolma KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Vasalemma karjääri keskkonnaloa nr KMIN-032 muutmise taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamine 141 KB Algatamise otsus 27.06.2022 26.10.2022
Vasalemma karjaari KMH programm avalikustamiseks 2.0 MB Programm 06.06.2023 03.07.2023