Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01622

Ulila III turbatootmisala keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus algatatud
Kaevandamine ja geoloogia
Taotletava Ulila III turbatootmisala mäeeraldise pindala on 299,58 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 321,91 ha. Kaevandatav maavara on taotluse kohaselt hästi- (aktiivne tarbevaru 1508 tuh t, millest kaevandatav varu 1406 tuh t) ja vähelagunenud turvas (aktiivne tarbevaru 190 tuh t ja kaevandatav varu 190 tuh t) ning selle kavandatav kasutamise otstarve on aiandus ja energeetika. Kaevandamise maksimaalne aastamäär taotluse seletuskirja kohaselt on 20 tuh t. Taotletav kaevandamisloa kehtivusaeg on 30 aastat.
Tartu maakond
0171 - Elva vald, Tartu maakond
Määratud, puudutatud 5 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus nr M-121677

Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Menetlemisel
Aare Mark
26.10.2022
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
aktsiaselts Tootsi Turvas (10021374)
Keskkonnaamet (70008658)

Juhtekspert ja eksperdirühm

Ekspertrühma ei ole sisestatud

Dokumendid

Dokumente ei ole lisatud