Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01722

Vasalemma II lubjakivikarjääri keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus algatatud
Kaevandamine ja geoloogia
Taotletav Vasalemma II lubjakivikarjäär asub Harju maakonnas Lääne-Harju vallas Lemmaru külas taotlejale kuuluval kinnistu Rõõmo (katastritunnusega 86801:001:0044) ning riigiomandisse kuuluvatel kinnistutel Paepealse (katastritunnusega 43101:001:0796), Keila metskond 247 (katastritunnusega 86801:001:0783) ja Vanasõeru (katastritunnusega 43101:001:0981). Riigivaravalitseja on Keskkonnaministeerium ning volitatud asutusteks Maaamet ja Riigimetsa Majandamise Keskus. Taotletava mäeeraldise pindala on 35,81 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 38,81 ha. Taotletava mäeeraldisega seotud tehnoloogilise lubjakivi 20 ploki aktiivne tarbevaru on 3695 tuhat m³, millest kaevandatav on 3583 tuhat m³. Keskkonnaluba taotletakse 30 aastaks. Materjali on plaanis kasutada tehnoloogilise toormena. Lisaks taotletakse keskkonnaluba jäätmete ladustamiseks, vee karjäärist välja pumpamiseks ja suublasse juhtimiseks.
Harju maakond
0431 - Lääne-Harju vald, Harju maakond
Määratud, puudutatud 9 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Menetlus nr M-115561

Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Menetlemisel
25.10.2022
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
OÜ Est-Paas (11501656)
Keskkonnaamet (70008658)
Lemmaru küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Karl Kupits KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Ei
Tuuli Vreimann KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Margus Voolma KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Marko Kaasik KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Ingrid Leemet KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Artto Pello KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Vasalemma II lubjakivikarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmine, keskkonnamõju hindamise algatamine ja avalikkuse teavitamine 181 KB Algatamise otsus 25.10.2022 27.10.2022
Vasalemma II KMH programm avalikustamiseks 1.6 MB Programm 17.01.2024 30.01.2024
Lisa 1 Asjaomaste asutuste seisukohad 1.5 MB Programm 17.01.2024 14.02.2024