Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01822

Keskkonnaloa nr HARM-100 (Soodla II liivakarjäär) muutmise taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Taotletav Soodla II liivakarjäär (olemasolev karjäär koos laiendatava alaga) asub Harju maakonnas Anija vallas Soodla külas katastriüksustel Soodla liivakarjäär 2 (katastritunnus: 14001:002:0530) ja Kolga metskond 62 (katastritunnus: 14001:002:0531). Taotletava mäeeraldise pindala 46,26 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala 62,51 ha. Seejuures on olemasoleva mäeeraldise pindala 24,01 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 36,19 ha ning laiendatava mäeeraldise pindala 25,25 ha ja selle teenindusmaa pindala 26,32 ha. Maardla põhimaavaraks on ehitus- ja täieliiv. Maavara soovitakse kasutada üld- ja teede ehituses. Kogu taotletava Soodla II liivakarjääri täiteliiva kaevandatava varu kogus on 1 111,87 tuh m³ ja ehitusliiva kaevandatav varu kogus on 933,22 tuh m³.
Harju maakond
0141 - Anija vald, Harju maakond
Määratud, puudutatud 4 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Menetlus nr M-119303

Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Lõpetatud
06.07.2022
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
1.35 - käesoleva lõike punktides 1–34.1 nimetatud tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine, kui tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine vastab käesolevas lõikes sätestatud võimalikele künnistele
OÜ MERKO KAEVANDUSED (14872152)
Keskkonnaamet (70008658)
KMH menetlus lõpetati 28.06.2023 kirjaga nr DM-119303-9 "Soodla II liivakarjääri keskkonnaloa nr HARM-100 muutmise menetluse nr M-119303 ja taotlusele algatatud keskkonnamõju hindamise menetluse lõpetamine".

Juhtekspert ja eksperdirühm

Ekspertrühma ei ole sisestatud

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Keskkonnaloa nr HARM-100 muutmise taotluse menetlusse võtmine, keskkonnamõju hindamise algatamine ja avalikkuse teavitamine (Soodla II liivakarjäär) 186 KB Algatamise otsus 06.07.2022 27.10.2022
DM 119303 9.pdf 131 KB Täiendavad materjalid 28.06.2023 07.07.2023