Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00123

OÜ MERKO KAEVANDUSED Valistre dolokivikarjääri KMH
Menetlus algatatud
Kaevandamine ja geoloogia
OÜ MERKO KAEVANDUSED esitas 23.03.2021 Keskkonnaametile keskkonnaloa taotluse (registreeritud KOTKAS-es 23.03.2021, dokument nr DM-115224-1) Valistre dolokivikarjääri mäeeraldisel maavara kaevandamiseks, vee erikasutuseks, saasteainete viimiseks paiksest heiteallikast välisõhku ja jäätmete käitlemiseks. Taotletav Valistre dolokivikarjäär asub Pärnu maakonnas Põhja-Pärnumaa vallas Valistre külas eraomandisse kuuluvatel kinnistutel Enno (katastritunnusega 18803:002:0350) ja Mardi Sooheinama (katastritunnusega 18803:002:0037). Valistre dolokivikarjäär asub Valistre dolokivimaardlas (registrikaardi nr 0978). Mäeeraldise pindala on 16,28 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 23,70 ha. Keskkonnaloa taotluse kohaselt on mäeeraldise ehitusdolokivi (3 plokk) aktiivse tarbevaru kogus 966 tuh m³ ja kaevandatav varu on 853 tuh m³, täitedolokivi (4 plokk) aktiivse tarbevaru kogus 1563 tuh m³ ja kaevandatav varu on 1376 tuh m³. Maavara kaevandamise maksimaalseks aastamääraks taotletakse 100 tuh m³. Maavara kasutusaladeks on ehitus ja teedeehitus. Korrastatud kaevandatud maa sihtotstarbeks on veekogu ja maatulundusmaa (metsamaa). Kavandatava tegevuse käigus toimub Valistre dolokivikarjäärist eemaldatava vee (koguses 920 000 m³ aastas, 230 000 m³ kvartalis, 2 521 m³ ööpäevas) juhtimine läbi äravoolukraavi Angojja (keskkonnaregistrikood VEE1150500), mis on riigi poolt korras hoitav maaparandussüsteemide ühiseesvool. Lisaks toimub kavandatava tegevuse käigus Valistre dolokivikarjääris killustiku tootmisel (EMTAK 08122) eralduvate saasteainete heitmine paiksetest heiteallikatest välisõhku. Keskkonnaluba on vajalik ka kaevandamisjäätmete tekitamiseks maavara kaevandamisel ja rikastamisel vastavalt jäätmeseaduse § 73 lg 2 p 7. Taotletava loa kehtivusaeg on 30 aastat.
Pärnu maakond
0638 - Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond
Määratud, puudutatud 4 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Menetlus nr M-115224

Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Menetlemisel
23.03.2023
Kaalutletud
2.2 - maavara kaevandamine, kaevise rikastamine või kaevandatud maa korrastamine
OÜ MERKO KAEVANDUSED (14872152)
Keskkonnaamet (70008658)

Juhtekspert ja eksperdirühm

Ekspertrühma ei ole sisestatud

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
OÜ-le MERKO KAEVANDUSED Valistre dolokivikarjääri keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamine 235 KB Algatamise otsus 24.03.2023 24.03.2023