Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00223

EMG Karjäärid OÜ Valistre II dolokivikarjääri KMH
Menetlus algatatud
Kaevandamine ja geoloogia
Taotletav Valistre II dolokivikarjäär asub Pärnu maakonnas Tori ja Põhja-Pärnumaa vallas Halinga metskond 41 (katastritunnus 14901:002:0294) ja Halinga metskond 49 (katastritunnus: 18803:002:0033) kinnistutel, mille riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus. Taotletava Valistre II dolikivikarjääri mäeeraldise pindala on 7,14 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 12,82 ha. Valistre II dolokivikarjääri mäeeraldisega seotud madalamargilise ehitusdolokivi aktiivne tarbevaru 428 tuh m³, millest kaevandatav varu on 401 tuh m³ ja täitedolokivi aktiivne tarbevaru on 396 tuh m³, millest kaevandatav varu on 371 tuh m³. Taotletava mäeeraldise kasutamise eesmärgiks on ettevõttele sobiliku madalamargilise ehitusdolokivi ja täitedolokivi kaevandamine. Samuti soovib ettevõte laiendada oma tegevust antud regioonis ning pakkuda lähiümbruse teede korrashoiuks sobivat materjali ehk Valistre II dolokivikarjäärist kaevandatud maavara kasutamise otstarve on ehitus ja teedeehitus. Kaevandatud maa plaanitakse korrastada tehisveekoguks.
Pärnu maakond
0638 - Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond
Määratud, puudutatud 3 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus nr M-115090

Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Menetlemisel
Janno Kuusik
18.04.2023
Kaalutletud
2.2 - maavara kaevandamine, kaevise rikastamine või kaevandatud maa korrastamine
EMG Karjäärid OÜ (14273374)
Keskkonnaamet (70008658)

Juhtekspert ja eksperdirühm

Ekspertrühma ei ole sisestatud

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
DM 115090 26.pdf 217 KB Algatamise otsus 18.04.2023 25.04.2023