Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00423

Piibenõmme OÜ Risti-Muru II liivakarjääri keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus algatatud
Kaevandamine ja geoloogia
Taotletava mäeeraldise pindala on 22,10 h. Taotletav mäeeraldis hõlmab täielikult Risti-Muru liivamaardla ehitusliiva aktiivse tarbevaru 8, 9 ja 11 plokke ning täiteliiva aktiivse tarbevaru 10 ja 12 plokke. Ehitusliiva kaevandatav kogus on 1031,1 tuh m3 ja täiteliiva kaevandatav kogus on 428,9 tuh m3. Maavaravaru kaevandamiseks kasutatakse ekskavaatorit, vajadusel ka pinnasepumpa. Liiva laadimine toimub ekskavaatori või kopplaaduriga. Liiva väljavedu karjäärist toimub autotranspordiga. Paljandustöödel ja/või kaevandamisel kasutatakse abimehhanismina ka buldooserit. Kaevandatud maavara kasutatakse teedeehituses ja ehitussegudes. Kaevandatud maa korrastatakse tehisveekoguks ja rohumaaks. KMH on vajalik loa andjale võimalike oluliste keskkonnamõjude väljaselgitamiseks ning kavandatavaks tegevuseks sobivaima lahendusvariandi valikuks, millega on võimalik vältida või vähendada ebasoodsat mõju keskkonnale.
Lääne maakond
0441 - Lääne-Nigula vald, Lääne maakond
Määratud, puudutatud 4 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Menetlus nr M-120562

Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Menetlemisel
16.08.2023
Kaalutletud
2.2 - maavara kaevandamine, kaevise rikastamine või kaevandatud maa korrastamine
Piibenõmme OÜ (10799621)
Keskkonnaamet (70008658)
Taotletav Risti-Muru II liivakarjäär asub Lääne maakonnas Lääne-Nigula vallas Piirsalu külas riigiomandis oleval Piirsalu metskond 1 kinnistul (katastritunnus: 68001:003:0279). Riigivara valitsejaks on Keskkonnaministeerium ja valitsema volitatud asutuseks Riigimetsa Majandamise Keskus.

Juhtekspert ja eksperdirühm

Ekspertrühma ei ole sisestatud

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Piibenõmme OÜ-le Risti-Muru II liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamine 244 KB Algatamise otsus 16.08.2023 23.08.2023