Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00723

Sooniste II turbatootmisala keskkonnaloa nr HARM-041 muutmise taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus algatatud
Kaevandamine ja geoloogia
Osaühing KEKKILÄ-BVB EESTI esitas 27.02.2023 Keskkonnaametile taotluse Sooniste II turbatootmisala keskkonnaloa nr HARM-041 muutmiseks. Esitatud taotluse kohaselt soovib ettevõte Sooniste II turbatootmisala keskkonnaloa nr HARM-041 kehtivusaega pikendada 30 aasta võrra, korrigeerida mäeeraldise ja teenindusmaa piire vastavalt jääkvaru uuringu tulemustele ning liita vee erikasutuse keskkonnaluba nr KL-506845 Sooniste II turbatootmisala keskkonnaloa koosseisu. Osaühing KEKKILÄ-BVB EESTI omab vee erikasutuse keskkonnaluba nr KL-506845 sademevee juhtimiseks väljalaskmetest Sooniste 1, Sooniste 2, Sooniste 3, Sooniste 4 ja Sooniste 5 Ellamaa ojja (EELIS kood VEE1108200). Keskkonnaloa nr KL-506845 tingimusi keskkonnaloaga nr HARM-041 liitmisel muuta ei soovita. Sooniste II turbatootmisala asub Harju maakonnas Saue vallas Lehetu külas riigile kuuluvatel kinnistutel Sooniste turbatootmisala (katastritunnus 51801:002:0260, registriosa nr 2468302) ja Sooniste turbatootmisala 2 (katastritunnus 51801:002:0001, registriosa nr 3065302), mille riigivara valitseja on Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ja volitatud asutus Maa-amet. Taotletav mäeeraldis hõlmab Sooniste turbamaardla (registrikaart nr 0123) vähelagunenud turba aktiivse tarbevaru plokki 3 ja hästilagunenud turba aktiivse tarbevaru plokki 4. Taotletava mäeeraldise pindala on 248,42 ha ja selle teenindusmaa pindala on 277,90 ha (kehtivas loas on määratud mäeeraldise pindalaks 252,57 ha ja teenindusmaa pindalaks 275,85 ha). Taotluse kohaselt soovitakse piire korrigeerida vastavalt jääkvaru uuringutele ning külgneva Sooniste turbatootmisala (keskkonnaluba nr HARM-070) piiridest lähtuvalt.
Harju maakond
0725 - Saue vald, Harju maakond
Määratud, puudutatud 10 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Menetlus nr M-123437

Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Menetlemisel
29.11.2023
Kaalutletud
2.2 - maavara kaevandamine, kaevise rikastamine või kaevandatud maa korrastamine
Osaühing KEKKILÄ-BVB EESTI (10980212)
Keskkonnaamet (70008658)
Keskkonnaamet

Juhtekspert ja eksperdirühm

Ekspertrühma ei ole sisestatud

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Sooniste maardla Sooniste II turbatootmisala keskkonnaloa nr HARM-041 muutmise taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamine 284 KB Algatamise otsus 29.11.2023 29.11.2023