Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00224

Piibenõmme OÜ Risti-Muru II liivakarjääri keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus algatatud
Kaevandamine ja geoloogia
Taotletava karjääri mäeeraldise pindala on 22,10 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 01.11.2023 esitatud parandustaotluse kohaselt 28,99 ha. Taotletav mäeeraldis hõlmab täielikult Risti-Muru liivamaardla ehitusliiva aktiivse tarbevaru 8, 9 ja 11 plokke ning täiteliiva aktiivse tarbevaru 10 ja 12 plokke. Kaevandatud maavara kasutatakse teedeehituses ja ehitussegudes. Kaevandatud maa korrastatakse tehisveekoguks ja rohumaaks.
Lääne maakond
0441 - Lääne-Nigula vald, Lääne maakond
Määratud, puudutatud 4 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Menetlus nr M-120562

Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Menetlemisel
19.03.2024
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
Piibenõmme OÜ (10799621)
Keskkonnaamet (70008658)
Taotletav Risti-Muru II liivakarjäär asub Lääne maakonnas Lääne-Nigula vallas Piirsalu külas riigiomandis oleval Piirsalu metskond 1 kinnistul (katastritunnus: 68001:003:0279). Riigivara valitsejaks on Kliimaministeerium ja valitsema volitatud asutuseks Riigimetsa Majandamise Keskus.

Juhtekspert ja eksperdirühm

Ekspertrühma ei ole sisestatud

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Risti-Muru II liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamine ja keskkonnaloa uuendatud taotluse menetluse jätkamine 138 KB Algatamise otsus 19.03.2024 19.03.2024