Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00324

Enefit Power AS-i pürolüüsiõli kergfraktsioonide väärindamise tehase keskkonnamõju hindamine
Menetlus algatatud
Keemiatööstus
Planeeritavas tehases toimub pürolüüsiõli kergfraktsioonide väärindamine hüdrotöötluse teel. Hüdrotöötluse või katalüütilise vesiniktöötluse käigus eemaldatakse vesinikuga reageerimisel suhteliselt kõrge temperatuuri ja rõhu juures pürolüüsiõli kergfraktsioonidest väävel, lämmastik, hapnik ja metallühendid. Olefiine satureeritakse. Protsessi tulemusena saadakse, varasemalt kütuseks kasutatud pürolüüsiõlist, keemiatööstuses kasutatav tooraine. Toorme ja toodangu maht ei ületa 252 000 t/a.
Ida-Viru maakond
0515 - Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond
Määratud, puudutatud 1 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
02.04.2024
Enne loa taotluse esitamist
1.11 - aine tootmine tööstuslikus mahus keemilise protsessi abil, kui mitu seadet on järjestatud ja omavahel funktsionaalselt seotud ning toodavad orgaanilisi või anorgaanilisi põhikemikaale, fosfor-, lämmastik- või kaaliumväetisi liht- või liitväetisena, taimekaitsevahendeid või biotsiide, ravimeid keemilise või bioloogilise protsessi käigus või lõhkeaineid
1.33 - ohtlikke kemikaale käitleva käitise rajamine, kui see on kemikaaliseaduse kohaselt A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõte
Enefit Power AS (10579981)
Keskkonnaamet (70008658)

Juhtekspert ja eksperdirühm

Ekspertrühma ei ole sisestatud

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Keskkonnamoju hindamise algatamine Enefit Power AS puroluusioli kergfraktsioonide vaarindamise tehasele 174 KB Algatamise otsus 02.04.2024 02.04.2024