Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH01610

Lydia Koidula 19c kinnistu (51301:011:0006) ja selle lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on: olemasoleva kinnistu, mille praegune maakasutuse sihtotstarve on ärimaa (30%) ja üldmaa (70%) jagamine kaheks krundiks, millest ühele määratakse korterelamumaa ja teisele ärimaa sihtotstarve; planeeritavale korterelamumaa krundile ehitusõiguse määramine kuni 16-korruselise korterelamu püstitamiseks; planeeritavale ärimaa krundile kuni 8-korruselise hotell-SPA püstitamiseks; liikluskorralduse lahendamine (juurdepääsud, krundisisesed teed ja parkimine); maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete määramine; moodustatavatele kruntidele tehnovõrkudega liitumisvõimaluste selgitamine ja tingimuste määramine.
Ida-Viru maakond
0514 - Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond (kehtetu)
Sisestatud, puudutatud 7 katastriüksust.
26.05.2010
Kaalutletud
Narva-Jõesuu Linnavolikogu
Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Linnaruumi OÜ
Osaühing Alkranel
Keskkonnaameti Viru regioon
Narva-Jõesuu linn

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Alar Noorvee KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Tanel Esperk KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KSH programm lisadeta 458 KB Programm 16.08.2022
Otsus 2 318 KB Programmi otsus 10.02.2011 16.08.2022
Koidula 19c DP KSH aruanne 26 05 2011 11.5 MB Aruanne 16.08.2022
13561 15 602 KB Aruande otsus 20.05.2011 16.08.2022