Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH01413

Hiiu maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Maakonnaplaneering
Planeeringu koostamise eesmärk on maakonna ruumilise arengu kujundamine vastavalt üleriigilise planeeringu "Eesti 2030+" koostamise ajal kokku lepitud visioonidele ja arengusuundadele. Riigi üldised huvid võetakse aluseks nii riiklikul, regionaalsel kui ka kohalikul tasandil otsuste langetamisel. Maakonnaplaneering on aluseks omavalitsuste üldplaneeringute koostamisel.
Hiiu maakond
0205 - Hiiumaa vald, Hiiu maakond