Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH02213

Kaitseväe ja Kaitseliidu Piirsalu baasi ja selle lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Koostamise eesmärgid on: Piirsalu baasi tsoneerimine, krundipiiride täpsustamine, kruntide ehitusõiguse määramine, kruntide hoonestusala piiritlemine, liikluskorralduse lahendamine s.h kõigile uutele planeeritud objektidele juurdepääsu tagamine, parkimise korraldamine, Kaitseliidu lasketiiru ohuala tähistamine, tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha määramine, servituutide vajaduse ja ulatuse määramine, haljastuse ja heakorrastuse lahenduse koostamine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks.
Lääne maakond
0441 - Lääne-Nigula vald, Lääne maakond
Sisestatud, puudutatud 7 katastriüksust.
21.08.2013
Kaalutletud
Risti Vallavalitsus
Lääne-Nigula Vallavalitsus
SWECO Projekt AS
Osaühing E-KONSULT
Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioon
Piirsalu küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Aide Kaar KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Roland Kraavi KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Martin Pihl KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KSH algatamine 385 KB Algatamise otsus 21.08.2013 16.08.2022
E1321 KSHP heakskiitmisele 1.7 MB Programm 16.08.2022
lisa 1 315 KB Programm 16.08.2022
lisa 2 202 KB Programm 16.08.2022
lisa 3 247 KB Programm 16.08.2022
lisa 4 114 KB Programm 16.08.2022
lisa 5 103 KB Programm 16.08.2022
lisa 6 200 KB Programm 16.08.2022
lisa 7 139 KB Programm 16.08.2022
lisa 8 313 KB Programm 16.08.2022
lisa 9 141 KB Programm 16.08.2022
lisa 10 170 KB Programm 16.08.2022
lisa 13 143 KB Programm 16.08.2022
lisa 14 270 KB Programm 16.08.2022
HLS 6 8 10388 3 0 345 KB Programmi otsus 06.05.2015 16.08.2022
E1321 KSHAruanne 2.6 MB Aruanne 16.08.2022
KSHA lisa 2 163 KB Aruanne 16.08.2022
KSHA lisa 5 30 KB Aruanne 16.08.2022
Piirsalu DP seletuskiri 512 KB Aruanne 16.08.2022
AS 003 Pohijoonis kogu plan ala 3.8 MB Aruanne 16.08.2022
AS 004 Pohijoonis Baasiala 3.0 MB Aruanne 16.08.2022
Piirsalu baasi DP KSH aruande heakskiitmine 435 KB Aruande otsus 16.03.2016 16.08.2022