Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH01709

Kuusalu valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus pooleli
Üldplaneering
Kuusalu valla üldplaneeringu eesmärgiks on valla ruumilise arengu kavandamine järgmiste üldiste huvide kaalumise kaudu: energiat ja ressurssi säästvad lahendused, ühtsed põhimõtted asustuse määramiseks ja hoonestustingimuste seadmiseks, kvaliteetse kogukondliku keskkonna loomine, sotsiaalmaade reserveerimine, ettevõtluse arengu toetamine, Tallinn-Narva maantee potentsiaali kasutamine, juurdepääs ja avatus merele ning siseveekogudele, Lahemaa rahvuspargi keskkonna kaitsmine ja väärtustamine, ühtsed nõuded vallateede võrgu väljaarendamiseks, ühistranspordi ja kergliiklusteede arendamine, väärtuslike metsa- ja põllumajandusmaade määratlemine, sademe- ja liigvee ärajuhtimise strateegia väljatöötamine, kehtestatud detailplaneeringute perspektiivikuse analüüs ning olulise ruumilise mõjuga objektide rajamise vajadus.
Harju maakond
0353 - Kuusalu vald, Harju maakond