Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH01912

Vormsi valla teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Üldplaneering
Teemaplaneeringu eesmärgid tulenevad planeerimisseadusest (nt valla ruumilise arengu põhimõtete kujundamine, maa-alade üldiste kasutamis- ja ehitustingimuste seadmine, põhiliste tehnovõrkude trasside määramine jne).
Lääne maakond
0907 - Vormsi vald, Lääne maakond