Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH02707

Nissi vallas Jaanika külas Tõnu kinnistutele detailplaneeringuga planeeritud arendustegevustega kaasnevate mõjude keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus pooleli
Detailplaneering
Tõnu kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on Tõnu kinnistutel kvaliteetse elukeskkonna kavandamine. Selleks kavandatakse: 1. maa sihtotstarve muutmine (maa sihtotstarve muutmise ettepanek on tehtud ainult nn. õuealale) ja kruntideks jaotamine. Kinnistule k.ü.t. 51802:003:0311 moodustatakse 23 krunti suurusega 2 ha või enam ning kinnistule k.ü.t. 51802:002:0229 moodustatakse 6 krunti, kõik suurusega 2 ja üle 2-he ha. Kõikide kruntide sihtotstarve on maatulundusmaa 90% ja õueala ca 10% ning 1 maatulundusmaa krunt suurusega 18,5 ha; 2. elamute teenindamiseks 2 elektri alajaamakrunti ning 2 teemaakrunti; 3. kruntide piiride ja ehitusõiguse määramine; 4. heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine; 5. krundi õueala ja hoonestusala piiritlemine, hoonestuse põhimõtete ja olulisemate arhitektuurinõuete seadmine; 6. servituutide vajaduse määramine.
Harju maakond
0726 - Saue vald, Harju maakond (kehtetu)
Sisestatud, puudutatud 18 katastriüksust.
18.12.2007
Kaalutletud
Nissi Vallavolikogu
Nissi Vallavalitsus
OÜ ALTERO
Keskkonnaagentuur Viridis OÜ
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Jaanika küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Olavi Hiiemäe KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Tauno Jürgenstein KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Andres Hiiemäe KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KSH algatamine 1.3 MB Algatamise otsus 18.12.2007 16.08.2022
HJR 6 8 35182 5 0102 166 KB Programmi otsus 01.02.2011 16.08.2022