Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH03906

Väätsa valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Üldplaneering
Väätsa valla üldplaneeringu eesmärk oli valla territooriumi arengu põhisuundade ja tingimuste määramine, aluste ettevalmistamine detailplaneeringu kohustusega aladel ja juhtudel detailplaneeringute koostamiseks ning detailplaneeringu kohustuseta aladel maakasutus- ja ehitustingimuste seadmine. Täpsustavaks eesmärgiks oli määratleda valla ruumilised arengusuunad, võttes aluseks olemasolevate ja perspektiivsete ressursside parima kasutusviisi ning luua läbi mõtestatud ruumiplaneerimise võimalused valla arenguks, et kindlustada elanike elu- ja töökohad, teenindus, hea elukeskkond ning ettevõtjatele võimalikult hea ettevõtluskeskkond.
Järva maakond
0834 - Türi vald, Järva maakond
Sisestatud, puudutatud 2004 katastriüksust.
02.02.2006
Kohustuslik
Väätsa Vallavolikogu
Väätsa Vallavalitsus
Väätsa Vallavalitsus
OÜ AARENS PROJEKT
Osaühing RealEnviron
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Väätsa

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Jargo Jürgens KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Vaatsa UP KSH aruande tekstiosa 10.7 MB Aruanne 16.08.2022
20617 7 147 KB Aruande otsus 11.02.2010 16.08.2022