Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH04206

Viimsi valla üldplaneeringu teemaplaneeringu "Viimsi valla teedevõrk; sõidu- ja kergliiklusteed" keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Üldplaneering
Harju maakond
0890 - Viimsi vald, Harju maakond