Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH04107

Tahkuranna valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Üldplaneering
Üldplaneeringu eesmärgiks on Tahkuranna valla arengusuundade määramine ja territooriumi maakasutuse planeerimine. Kogu Tahkuranna valla territooriumit hõlmava üldplaneeringu menetlemise käigus sooviti kaalutleda, millised alad on sobilikud elamuehituse, tootmise, puhkemajanduse ja ärialase ettevõtluse jms jaoks, ning määrata ehitus- ja maakasutusreeglid. Kehtestatud üldplaneering on omakorda aluseks detailplaneeringute koostamisele tiheasustuses ja ehituskorraldusele hajaasustuses.
Pärnu maakond
0214 - Häädemeeste vald, Pärnu maakond