Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH04606

Häädemeeste valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Üldplaneering
Häädemeeste valla üldplaneeringu peamiseks eesmärgiks on määrata Häädemeeste valla ruumilise planeerimise üldised põhimõtted, ruumilise arengu suunad, sh maakasutuse ja ehitustingimused, mis toetavad kvaliteetse ja turvalise elukeskkonna loomist ning säästvat ja tasakaalustatud ruumilist arengut.
Pärnu maakond
0214 - Häädemeeste vald, Pärnu maakond