Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH03113

Jõhvi valla Puru küla ja Pajualuse küla Jõhvi lennuvälja maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus pooleli
Detailplaneering
Eesmärgiks on planeeringu maa-alal krundijaotuse määratlemine, uute kruntide moodustamine, ehitusõiguse määramine ja liikluskorralduse lahendamine 2. kategooria lennuvälja rajamiseks lennuraja pikkusega 1199 m. Planeeritava ala täpsustatud suurus on ca 107 ha.
Ida-Viru maakond
0251 - Jõhvi vald, Ida-Viru maakond
Sisestatud, puudutatud 32 katastriüksust.
06.08.2013
Kaalutletud
Jõhvi Vallavalitsus
Jõhvi Vallavalitsus
HENRI PROJEKT OÜ
Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ
Keskkonnaameti Viru regioon
Puru ja Pajualuse külad

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Luule Sinnisov KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Pille Antons KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Toomas Pallo KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
19440 J6hvi VV Puru Pajualuse jne KSH Korraldus 3445 3.5 MB Algatamise otsus 06.08.2013 16.08.2022
3904 4 Lisa J6hvi lennuv2lja DP KSH programm ELLE 280414 Henri Projekt OY 641 KB Programm 16.08.2022
V 6 8 3903 5 1505201 193 KB Programmi otsus 15.05.2014 16.08.2022