Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH02512

Võsu aleviku Vana-Lepispäe maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Võsu aleviku Vana-Lepispäe maaüksuse (joonis 2.1) DP eesmärk on vastavalt DP algatamisotsusele maatulundusmaale sihtotstarvete määramine, s.h elamumaaks ja ärimaaks, ehitusõiguse võimaliku ulatuse väljaselgitamine ning ehitusõiguse määramine elamule, abihoonetele ja autosuvilate parkimise teenindamiseks ning teistele rekreatiivsete tegevustega seonduvatele vajalikele hoonetele ning taristule, kitsenduste, servituutide, keskkonnakaitseliste abinõude määramine, vajadusel ehituskeeluvööndi vähendamise ettepaneku tegemine. Samuti määrata vajadusel olemasolevate õigusliku aluseta püstitatud ehitiste seadustamise võimalikkus või likvideerimine. Ala detailplaneering on vajalik, et võimaldada antud maaüksusel karavani pargi tegutsemise jätkumist. Sellises ulatuses maa-ala sihtotstarve muutmine ja tegevuse kavandamine on valla üldplaneeringut muutev.
Lääne-Viru maakond
0191 - Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Sisestatud, puudutatud 4 katastriüksust.
14.06.2012
Kohustuslik
Vihula Vallavolikogu
12.11.2015
Vihula Vallavalitsus
Osaühing Projekteerimiskeskus
Agenda Keskkonnabüroo OÜ
Keskkonnaameti Viru regioon
Võsu alevik

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Aadu Niidas KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Jan Johanson KMH juhtekspert
Ei Ei Ei
Angela Hollo KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Janet Roosimägi KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KSH algatamine 341 KB Algatamise otsus 14.06.2012 16.08.2022
KSH programm lisadeta Vana Lepispae 1.4 MB Programm 16.08.2022
V 6 8 20292 7 061120 176 KB Programmi otsus 06.11.2012 16.08.2022
KSH aruanne lisadeta Vana Lepispea 3.7 MB Aruanne 16.08.2022
Vahetus lehed 764 KB Aruanne 16.08.2022
V 6 8 20292 15 18042 178 KB Aruande otsus 18.04.2013 16.08.2022