Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH04607

Ebavere külas Karja katastriüksusele algatatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
DP eesmärgid on: • määrata liikluskorraldus sh juurdepääsuteed; • koostada veterinaarnõuetele vastav liiklusskeem; • määrata haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted; • määrata tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad; • vajadusel seada ehitiste olulisemad arhitektuurinõuded, • määrata servituutide vajadus; • muude seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate kinnisomandi kitsenduste ulatuse määramine planeeritaval maa-alal; • hinnangu andmine planeeritava sigala asukoha sobivuse kohta, arvestades Karja katastriüksuse piirnemist Väike-Maarja aleviku elamutsooniga.
Lääne-Viru maakond
0928 - Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond
Sisestatud, puudutatud 15 katastriüksust.
24.01.2007
Kaalutletud
Väike-Maarja Vallavolikogu
Väike-Maarja Vallavalitsus
Inseneribüroo REIB OÜ
aktsiaselts MAVES
Keskkonnaameti Viru regioon
Aruanne puudub

Juhtekspert ja eksperdirühm

Ekspertrühma ei ole sisestatud

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KSH programmi heakskiitmine 81 KB Programmi otsus 16.07.2007 16.08.2022
8036Maves 221 KB Aruande otsus 15.07.2009 16.08.2022