Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH03210

Ida-Virumaa tehnilise infrastruktuuri teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Kohaliku omavalitsuse eriplaneering
Eesmärgiks on maakonnaplaneeringu kaasajastamine tehnilise infrastruktuuri (taristu) valdkonnas
Ida-Viru maakond