Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH03809

Lageda kinnistu (51301:013:0023) ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Eesmärgiks on Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu muutmine maakasutuse osas – maakasutuse juhtfunktsioon muudetakse planeeringuala piirides haljasalade maast väikeelamute maaks. Lageda kinnistu jagamine elamumaa kruntideks ja üldkasutatava sotsiaalmaa kruntideks. Ehitusõiguse määramine moodustatavatel elamumaa kruntidel valdavalt üksikelamute ning vähesel määral ka paaris- või ridaelamute ehitamiseks. Tehnovõrkude ja –rajatiste asukohtade ning trassikoridoride määramine. Teemaa kruntide moodustamine planeeringu alal.
Ida-Viru maakond
0514 - Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond (kehtetu)
Sisestatud, puudutatud 17 katastriüksust.
30.06.2009
Kaalutletud
Narva-Jõesuu Linnavolikogu
Narva-Jõesuu Linnavalitsus
GeoBaltica OÜ
Osaühing Alkranel
Keskkonnaameti Viru regioon
Narva-Jõesuu linn

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Elar Põldvere KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Riina Raasuke KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Britta Pärk KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
20200NarvaJoesuuLV 294 KB Algatamise otsus 30.06.2009 16.08.2022
Lageda DP KSH programm lisadeta 956 KB Programm 16.08.2022
31371 5 202 KB Programmi otsus 07.01.2010 16.08.2022
V 6 8 31371 12 13052 118 KB Aruande otsus 13.05.2010 16.08.2022