Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH02712

Saesaare Elektrijaama kinnistute ja nende lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus pooleli
Detailplaneering
Saesaare Elektrijaama kinnistute ja nende lähiala detailplaneeringu eesmärgiks on Saesaare paisul, vahetult peale liigveelasu voolurahustit sanitaarvooluhulga tagamiseks vajalike ehitiste rajamise võimaluste selgitamine, ehitusõiguse, hoonestustingimuste, tehnovõrkude asukoha ja servituutide vajaduse määramine ning kalapääsu rajamise võimaluste tulenevalt kehtivatest vee erikasutuslubadest ja Veeseaduse § 40¹ lõikest 13.
Veekasutus
Põlva maakond
0622 - Põlva vald, Põlva maakond
Sisestatud, puudutatud 6 katastriüksust.
02.04.2012
Kohustuslik
Vastse-Kuuste Vallavolikogu, Põlva Vallavalitsus
Vastse-Kuuste Vallavalitsus
Põlva Vallavalitsus
INSENERIBÜROO URMAS NUGIN OÜ
Osaühing Alkranel
Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Elar Põldvere KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Alar Noorvee KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Tanel Esperk KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Ei Jah Ei

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Korraldus nr 46 Saesaare elektrijaam 344 KB Algatamise otsus 02.04.2012 16.08.2022
Vallavalitsuse korraldus nr 182 288 KB Algatamise otsus 02.04.2012 16.08.2022
Saesaare DP KSH programm lisadeta 1.1 MB Programm 16.08.2022
PVV 6 5 22676 5 3101 839 KB Programmi otsus 31.01.2013 16.08.2022
Saesaare DP KSH programm 6.7 MB Programm 16.08.2022