Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH02812

Obinitsa järve ja selle lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Obinitsa järve ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on reformimata riigimaa taotlemine munitsipaalomandisse, olemasoleva energia paremaks ärakasutamiseks kaaluda hüdroelektrijaama rajamist Obinitsa järve, planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine; krundi ehitusõiguse määramine, krundi hoonestusala piiritlemine
Võru maakond
0732 - Setomaa vald, Võru maakond
Sisestatud, puudutatud 30 katastriüksust.
19.12.2012
Kohustuslik
Meremäe Vallavolikogu
Meremäe Vallavalitsus
Osaühing Corson
Osaühing Corson
Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon
Obinitsa ja Karamsina külad

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Toomas Liiv KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Ei
Kalev-August Parksepp KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KSH algatamine 700 KB Algatamise otsus 19.12.2012 16.08.2022
Obinitsa jarve ja selle lahiala Dp KSH programm 06 12 2013 867 KB Programm 16.08.2022
Lisa 1 Detailplaneeringu ja KSH algatamine 19 12 2012 699 KB Programm 16.08.2022
Lisa 2 Detailplaneeringu lahteseisukohad 21 12 2013 ja asukoha skeem 1.1 MB Programm 16.08.2022
Lisa 5 Detailplaneeringu eskiisi pohijoonis 2.5 MB Programm 16.08.2022
Lisa 6 Keskkonnaameti seisukoht 05 09 2013 KSH programmi sisu kohta 948 KB Programm 16.08.2022
Lisa 8 Maanteeameti kiri 14 11 2013 dp kohta 26 KB Programm 16.08.2022
Lisa 10 Paasteameti 26 11 2013 kiri KSH programmi kohta 145 KB Programm 16.08.2022
PVV 6 8 19924 5 1712 533 KB Programmi otsus 17.12.2013 16.08.2022
Obinitsa jarve ja selle lahiala kinnistute detailplaneeringu ja k 80 KB Täiendavad materjalid 21.02.2019 03.11.2023