Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH05606

Harjumaal Kuusalu vallas Soorinna külas paiknevate Mõisaääre (35203:001:0124) ja Mäeveeru (35203:001:0123) maaüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Detailplaneeringu eesmärgiks on maa-ala maatulundusmaa ja transpordimaa kruntideks jagamine ja nende ehitusõiguse määramine; teedevõrgu planeerimine; maa-ala vertikaalne planeerimine; tehnorajatiste asukohtade määramine ja kruntide planeerimine (reovee kogumismahutid, tuletõrjeveemahuti); tehnovõrkude paiknemise määramine (veevarustus-kanalisatsioon, tuletõrje veevarustus, elekter, valgustus, side).
Harju maakond
0353 - Kuusalu vald, Harju maakond
Sisestatud, puudutatud 15 katastriüksust.
23.03.2006
Kohustuslik
Kuusalu Vallavalitsus
27.01.2010
Kuusalu Vallavalitsus
Arhitektuuribüroo Zero OÜ
Osaühing Alkranel
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Soorinna küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Alar Noorvee KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Elar Põldvere KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Tanel Esperk KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Annika Veske KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Riina Raasuke KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KSH algatamine 290 KB Algatamise otsus 23.03.2006 16.08.2022
KSH programmi heakskiitmine 134 KB Programmi otsus 12.05.2008 16.08.2022
Moisaaare Maeveeru DP KSH aruanne 04 06 09 ALKRANEL 1.5 MB Aruanne 16.08.2022
11516 09 2 127 KB Aruande otsus 02.06.2009 16.08.2022