Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH00419

IImavere asulas paiknevate Kadastiku 15, Kännu ja Kadastiku tee 1 katastriüksuste (Imavere saetööstuse) detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Antud detailplaneeringu lahendusega kavandatakse moodustada planeeringuala põhjaosas olemasoleva Imavere asula reoveepuhasti ümbruses tavajäätmete käitluse maa (jäätmehoidla maa) sihtotstarbega kinnistu (pindala u 0,9 ha) ning määrata sellele ehitusõigus kuni 3 hoone püstitamiseks, hoonete ehitusalane suurim lubatud pindala on kuni 3000 m3 . Planeeringu seletuskirja kohaselt rajataks sellele katusega kaetud puidujäätmete hoiuplats, milles hoiustatavat materjali kasutatakse kavandatavas koostootmisjaamas. Planeeringuala lõunaosas nähakse ette tootmishoonete maa (tootmismaa) sihtotstarbega kinnistuosa (pindalaga u 2 ha) koostootmisjaama tarbeks. Sellel positsioonil on planeeringu kohaselt lubatud rajada kuni 5 hoonet, hoonete suurim ehitusalane pind on 8000 m2 . Mõlemad määratavad ehitusalad jääksid (erinevalt varemalt välja töötatud lahendusele) väljapoole Navesti jõe piiranguvööndi (mis metsamaal tähendab ka ehituskeeluvööndit) piiri. Antud detailplaneeringu lahendus vastab Imavere valla üldplaneeringule ning detailplaneeringuga ei tehta ettepanekut ehituskeeluvöödi vähendamiseks. Kuna alad on kaetud metsaga, eeldab nende väljaarendamine raadamist. Ehitusalasid teenindavad teed ja platsid rajatakse seletuskirja kohaselt tolmuvaba kattega. Tootmisterritoorium piiratakse aiaga. Planeeringualal paikneb Imavere asula reoveepuhasti, milles on nähtud ette ka koostootmisjaama territooriumil tekkivate reovete puhastamine. Sadeveed platsidelt kavatsetakse puhastada liiva-õlipüüduris ning juhtida Navesti jõkke, selleks rajatakse tootmismaa piirile uus kraav.
Järva maakond
0255 - Järva vald, Järva maakond
Sisestatud, puudutatud 8 katastriüksust.
04.08.2010
Kaalutletud
Imavere Vallavolikogu
Imavere Vallavalitsus
OÜ AARENS PROJEKT
OÜ Hendrikson & Ko
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Imavere küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Heikki Kalle KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Robert Tomasson KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Märt Öövel KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Ülle Jõgar KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Veiko Kärbla KMH eksperdirühma liige
KSH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Ülli Reimets KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
DP algatamine 2.0 MB Algatamise otsus 04.08.2010 16.08.2022
38527 6 186 KB Programmi otsus 03.12.2010 16.08.2022
Imavere ST DP KSH aruanne lisadeta 1.2 MB Aruanne 16.08.2022
HJR 6 8 11393 10 300 219 KB Aruande otsus 30.07.2013 16.08.2022