Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH00410

Viljandi maantee laienduse teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Kohaliku omavalitsuse eriplaneering
Teemaplaneeringu eesmärgiks põhimaantee nr 92 Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme Tartu-Rõhu km 0,0 " 7,2 maanteelõigu tehniliselt vajaliku teemaa määramine, tagamaks planeerimisseaduse § 8 lg 3 p 8 ja teeseaduse § 17 lg 1 kohase aluse loomise maantee eelprojekti koostamiseks ning Tähtvere ja Ülenurme valla üldplaneeringute täpsustamiseks. Vastavalt teemaplaneeringu lahendusele koostatakse eelprojekt, mille eesmärgiks on põhimaantee nr 92 Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme 0,0 " 7,2 lõigul Tartu-Rõhu maanteelõigu rekonstrueerimise optimaalse tehnilise ja majanduslikult tasuva lahenduse leidmine ja sõidumugavuse ning liiklusohutuse parandamine.
Tartu maakond
0283 - Kambja vald, Tartu maakond
0793 - Tartu linn, Tartu maakond
Sisestatud, puudutatud 3194 katastriüksust.
15.10.2010
Kohustuslik
Tähtvere Vallavolikogu, Ülenurme Vallavolikogu
Tähtvere Vallavalitsus
Ülenurme Vallavalitsus
Ramboll Eesti AS
Ramboll Eesti AS
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon
endised Tähtvere ja Ülenurme vallad

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Hendrik Puhkim KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
15102010 otsus 1-2 24 Teemaplaneeringu Viljandi mnt laiendus koostamise ja KMH algatamine 48 KB Algatamise otsus 15.10.2010 16.08.2022
Viljandi MNT laienduse KSH programm lisadeta 432 KB Programm 16.08.2022
kiri 08.04.2011 nr7959-6 2.5 MB Programmi otsus 08.04.2011 16.08.2022
2010-0173-Viljand-mnt-laienduse-TP-KSH-06122011 2.7 MB Aruanne 16.08.2022
JT 6-8 7959 9 03012012 694554 514 KB Aruande otsus 03.01.2012 16.08.2022