Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH05807

Järvamaal, Paide vallas Tarbja külas Kruusaaugu kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Detailplaneeringu eesmärgiks on Paide vallas Tarbja külas asuva Kruusaaugu katastriüksuste jaotamine 18-ks äri- ja tootmiskrundiks, sh uue põhjavee puurkaevu, reoveepuhasti planeerimine ning kruntidele ehitusõiguse, juurdepääsuteede ja teenindamiseks vajalike tehnovõrkude asukohtade, haljastuse ja liikluskorralduse põhimõtete ja keskkonnatingimuste määramine. Detailplaneeringu ulatuseks on Kruusaaugu katastriüksus kogu ulatuses.
Järva maakond
0567 - Paide linn, Järva maakond
Sisestatud, puudutatud 25 katastriüksust.
27.03.2007
Kohustuslik
Paide Vallavolikogu
25.03.2010
Paide Vallavalitsus
OÜ AARENS PROJEKT
Osaühing RealEnviron
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Tarbja küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Jargo Jürgens KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KSH prog otsus RealEnviron 169 KB Programmi otsus 13.10.2008 16.08.2022
KSH prog otsus Aarens 167 KB Programmi otsus 13.10.2008 16.08.2022
KSH prog otsus Paide 166 KB Programmi otsus 13.10.2008 16.08.2022
Kruusaaugu DP KSH aruanne kinnitamiseks 11 13.1 MB Aruanne 16.08.2022
21513 5 123 KB Aruande otsus 09.12.2009 16.08.2022