Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH03012

Väätsa vallas Lõõla külas Lõõla piimafarmikompleksi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
KSH teostatakse Väätsa vallas Lõõla külas Lõõla piimafarmikompleksi detailplaneeringule. Detailplaneering ja KSH algatati Väätsa Vallavolikogu 30. august 2012.a. otsusega nr 68. Vastavalt lähteülesandele on antud detailplaneeringu eesmärgiks Lõõla külas olemasoleva Saueaugu piimafarmikompleksi laiendamine ja uuendamine, püstitades täiendavalt laudad ca 3600-le lehmale ja ca 4000-le mullikale, biogaasi jaama, piimakombinaadi, erinevad abihooned/laod, läga- ja silohoidlad, rajatakse puurkaev ning suurendatakse alajaama võimsust. Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus, tehnovõrkude ja juurdepääsutee asukohad. Töö käigus on täpsustatud loomakohtade arvu käitises järgmiselt: ca 1880 lüpsilehma, ca 288 erivajadustega lehma ja 20 vasikat. Lisaks rajatavale kompleksile lõpetatakse olemasolevate Saueaugu laudade rekonstrueerimine noorkarja tarbeks. Rekonstrueeritavates lautades on planeeritud pidada 459 noorlooma. Rajatavat lüpsilautade kompleksi ja erivajadustega loomade lauta on võimalik etapiliselt laiendada, luues juurde täiendavad 1020 lüpsilehma ja 143 erivajadustega loomade kohta. Piimafarmi täismahulise arendamise korral on võimalik rajada laudad ca 2900-le lehmale, 433 erivajadustega loomale ja ca 550 noorloomale. Planeeringuga kavandatu võib jaotada perspektiivselt kolme etappi: • I etapp – piimafarmikompleksi laiendamine ja uuendamine (farmi laiendamise võib omakorda jagada kaheks: esmaseks ehitusetapiks ning perspektiivseks laiendusetapiks, vt täpsemalt ptk 2.2); • II etapp – biogaasijaama ja sellega seonduva rajamine; • III etapp – piimakombinaadi rajamine.
Põllumajandus ja vesiviljelus
Järva maakond
0834 - Türi vald, Järva maakond
Sisestatud, puudutatud 17 katastriüksust.
30.08.2012
Kaalutletud
Väätsa Vallavolikogu
Väätsa Vallavalitsus
OÜ Hendrikson & Ko
OÜ Hendrikson & Ko
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Lõõla küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Riin Kutsar KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Robert Tomasson KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Märt Öövel KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Veiko Kärbla KMH eksperdirühma liige
KSH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
HJR 6 8 25219 3 2011 215 KB Programmi otsus 20.11.2012 16.08.2022
Loola KSH aruanne lisadeta 3.2 MB Aruanne 16.08.2022
HJR 6 8 23834 8 2607 389 KB Aruande otsus 26.07.2013 16.08.2022