Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH03910

Auvere külas asuva Õlitehase maa-ala detailplaneering
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Detailplaneeringu ala asub Auvere külas ca 424,33 ha suurusel alal ning hõlmab 22 katastriüksust. Detailplaneeringu eesmärk on muuta planeeritava ala krundijaotust (ette nähakse 6 krunti), määrata kruntidele ehitusõigus ja maakasutuse sihtotstarbed ning piiritleda hoonestusalad. Lisaks lahendatakse planeeringuga kruntide haljastuse, heakorra, juurdepääsude ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtted. Samuti määratakse detailplaneeringuga arhitektuurinõuded, keskkonnatingimused planeeringu elluviimiseks, kuritegevuse riske vähendavad tingimused ja servituutide seadmise vajadus. Detailplaneeringuga luuakse võimalus olemasoleva tootmiskompleksi laiendamiseks ja ümber kujundamiseks, sh kuni nelja Enefit-tehnoloogial põhineva õlitehase rajamiseks ning põlevkiviõli järeltöötlemiskompleksi ja õlitoodete mahutipargi rajamiseks. Planeeringualal säilib senine elektritootmine ja muu senine tegevus.
Energeetika ja energiakandjate tootmine
Ida-Viru maakond
0514 - Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond (kehtetu)
Sisestatud, puudutatud 37 katastriüksust.
21.10.2010
Kohustuslik
Vaivara Vallavolikogu
28.08.2019
Narva-Jõesuu Linnavalitsus (77000499)
OÜ Hendrikson & Ko (10269950)
Juhan Ruut (36810022715)
(osales programmi ja aruande koostamisel)

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Juhan Ruut KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Auvere DP KSH aruanne heaks kiidetud 08082019 pdf 4.7 MB Aruanne 21.11.2023
ARUANDE LISAD 1 10 koondfail 26.8 MB Täiendavad materjalid 22.11.2023
Kehtestamise otsus 20190828 105 1.3 MB Aruande otsus 28.08.2023 21.11.2023